لینک های ضروری
محمد حیدری

محمد حیدری

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه یزدآنالیز عددی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه یزدآنالیز عددی
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه یزدریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی آنالیز عددی
معادلات دیفرانسیل

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
معادلات دیفرانسیل
معادلات انتگرال

اطلاعات تماس

m.heydari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mheydari ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232698 38210695