لینک های ضروری
محمد حیدری
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه یزدآنالیز عددی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه یزدآنالیز عددی
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه یزدریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معادلات دیفرانسیل
مبانی آنالیز عددی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
معادلات انتگرال
معادلات دیفرانسیل

اطلاعات تماس

m.heydari [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mheydari
https://pws.yazd.ac.ir/mheydari ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
۳۱۲۳۲۶۹۸ ۳۸۲۱۰۶۴۴