دسترسی سریع
محمدحسن زارع

محمدحسن زارع

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921396دانشگاه سمنانعلوم اقتصادی
کارشناسی ارشد13761380دانشگاه امام صادقاقتصاد
کارشناسی13721376دانشگاه امام صادقاقتصاد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر اقتصاد یزد
13791395موسسه مطالعات و پژوهش بازرگانیپژوهشگر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد خرد
تجارت بین‌الملل

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تجارت بين الملل
مدلهاي تعادل عمومي در اقتصاد
سازمان جهاني تجارت
سرمايه گذاري مستقيم خارجي

اطلاعات تماس

mhzarea [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mhzarea دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
اتاق مجازی