دسترسی سریع
مریم السادات میرباقری فیروزآباد

مریم السادات میرباقری فیروزآباد

استادیار، گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901394دانشگاه اصفهانمیکروبیولوژی - صنعتی
کارشناسی ارشد13861388دانشگاه اصفهانمیکروبیولوژی - صنعتی
کارشناسی13811385دانشگاه اصفهانزیست‌شناسی - میکروبیولوژی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
میکروبیولوژِی صنعتی و آزمایشگاه
میکروبیولوژی 1 و 2 و آزمایشگاه
بیوتکنولوژی میکروبی و آزمایشگاه کارشناسی و کارشناسی ارشد
فیزیولوژی میکروارگانیسم‌ها کارشناسی و کارشناسی ارشد
میکروبیولوژِی محیطی
توسعه سویه‌ها صنعتی کارشناسی ارشد
ایمونولوژِی
ویروس‌شناسی
آزمایشگاه باکتری‌شناسی
آزمایشگاه میکروبیولوژی غذایی
بیوشیمی 1و2
فرایندهای تولید در مقیاس وسیع
ساختار و تنوع میکروبی
فیزیولوژی میکروبی
آزمایشگاه فیزیولوژی میکروبی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

m.mirbagheri [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/m.mirbagheri/fa/ ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232293 ۳۸۲۱۱۲۷۹
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )