دسترسی سریع
سید حیدر میرفخر‌الدینی

سید حیدر میرفخر‌الدینی

استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۶دانشگاه تربیت مدرسمدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه تربیت مدرسمدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۸دانشگاه یزدمدیریت صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان یزدرئیس دانشگاه
1401-دانشگاه یزدعضو شورای علمی علوم اجتماعی کرسی‌های ترویجی و تخصصی
13991401دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه
13941395دانشگاه یزدرئیس بخش مدیریت صنعتی
13921393دانشگاه آزاد اسلامی یزدرئیس دانشگاه
13881392دانشگاه یزدمعاون دانشجویی
13861388دانشگاه یزدرئیس پژوهشکده تعاون
13861388دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت صنعتی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های نگهداری موجودی پیشرفته (دکتری)
ٰمجموعه‌های فازی (دکتری)
تئوری کمی (دکتری)
تحلیل آماری (کارشناسی ارشد)
تحقیق در عملیات پیشرفته (کارشناسی ارشد)
سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (کارشناسی ارشد)
آمار و کاربردها در مدیریت ۱ و ۲ (کارشناسی)
تحقیق در عملیات ۱ و ۲ و ۳ (کارشناسی)
طرح‌ریزی و تعمیرات و نگهداری (کارشناسی)
کنترل پروژه (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
كيفيت و بهره وري
ارزيابي عملكرد
برتامه ريزي استراتژيك
چابكي سازماني و زنجيره تامين

اطلاعات تماس

mirfakhr [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mirfakhr ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233213 38210317
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)