دسترسی سریع
سید حبیب‌الله میرغفوری

سید حبیب‌الله میرغفوری

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۷۱۳۷۲دانشگاه تربیت مدرسمدیریت گرایش تولید و عملیات
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۷دانشگاه تربیت مدرسمدیریت صنعتی
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه یزدمدیریت صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1390-دانشگاه علم و هنر یزدرییس
13901393جهاد دانشگاهیرییس
13871390بنیاد نخبگانرییس
13851387دانشگاه یزدرییس دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13831385دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت صنعتی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تحقيق در عمليات
مديريت توليد
مديريت كارخانه
تعميرات و نگهداری
آمار و كاربرد آن در مديريت

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تصميم گيري هاي چند معياره
مديريت زنجيره تامين
مديريت نوآوري و فناوري
مديريت كيفيت

اطلاعات تماس

mirghafoori [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mirghafoori ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233۵۴۵ 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 15)