دسترسی سریع
سید حبیب‌الله میرغفوری
دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی

1. تحليلي بر عوامل موفقيت استارت آپ ها

زينب حسيني, سيدحبيب اله ميرغفوري, داود عندليب اردكاني, مهديه رفوگرزاده (1398)، كنفرانس ملي آينده پژوهي، مديريت و توسعه پايدار، قزوين (شماره: 21610)

2. شناسايي عوامل موثر بر نوآوري باز از طريق جمع سپاري با استفاده از روش نگاشت شناختي فازي (مطالعه موردي پارك علم و فناوري يزد)

مهديه رفوگرزاده, سيدحبيب اله ميرغفوري, داود عندليب اردكاني (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 18791)

3. تحليلي بر مولفه هاي موثر بر كيفيت خدمات كتابخانه هاي الكترونيكي با رويكرد ويكور

سيدحبيب اله ميرغفوري, علي دائي (1397)، پنجمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مديريت و حسابداري، 2 مركزي (شماره: 18728)

4. همگرايي فناورانه: پارادايم آينده مديريت توليد و عمليات

هدايت كارگرشوركي, فاطمه پاكنژاد, سيدحبيب اله ميرغفوري (1396)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، ساري (شماره: 18899)

5. اولويت بندي شاخص هاي زنجيره ي ت مين سبز با استفاده از روش DEMATEL شركت پتروشيمي پرديس

علي مروتي شريف آبادي, سيدحبيب اله ميرغفوري, فاضل موسوي (1394)، چهارمين كنفرانس ملي مديريت و اقتصاد پايدار با رويكرد استراتژيك، شيراز (شماره: 8921)

6. رتبه بندي راهبردها با استفاده از شاخص هاي مدل فريمن و با رويكرد تركيبي ANP، ويكور فازي و تحليل رابطه اي خاكستري (مورد مطالعه حوزه ي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد)

سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي, نجمه باغياني, محدثه مسافري (1394)، كنفرانس بين المللي مديريت فرهنگ و توسعه اقتصادي، مشهد (شماره: 8814)

7. ارائه مدل تلفيقي تحليل پوششي داده ها و شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت ارزيابي و پيش بيني عملكرد شعب بانك (مطالعه موردي شعب بانك تجارت يزد)

سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي, فاطمه زماني (1393)، سومين كنفرانس ملي حسابداري و مديريت، تهران (شماره: 7828)

8. ارزيابي عملكرد سازمان با استفاده از رويكرد تركيبي تحليل پوششي داده هاي فازي و كارت امتيازي متوازن (مطالعه ي موردي شعب بانك تجارت استان يزد)

سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي, وحيد نام آوران (1393)، سومين كنفرانس ملي حسابداري و مديريت، تهران (شماره: 7829)