لینک های ضروری
سید محسن میرحسینی
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه فردوسی مشهدآمار استنباط
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۸دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)آمار ریاضی
کارشناسی۱۳۷۲۱۳۷۶دانشگاه شهید بهشتیآمار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی
13851388دانشگاه یزدمعاون تحصیلات تکمیلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کنترل کیفیت آماری
روش‌های نمونه‌گیری ۱، ۲
محاسبات عددی
رگرسیون
طرح آزمایش‌ها
محاسبات آماری
روش‌های آماری
سری‌های زمانی
آمار ریاضی ۱، ۲
آمار و احتمال مهندسی
ریاضی عمومی ۱
آمار و احتمال ۱، ۲

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه توزیع
استنباط آماری کلاسیک
مفاهیم و اندازه‌های وابستگی

اطلاعات تماس

mmirhoseini [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mirhoseini
https://pws.yazd.ac.ir/mmirhoseini ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۵
۳۱۲۳۲۶۹۴ ۳۸۲۱۰۶۴۴