دسترسی سریع
سید محسن میرحسینی

سید محسن میرحسینی

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه فردوسی مشهدآمار استنباط
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۸دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)آمار ریاضی
کارشناسی۱۳۷۲۱۳۷۶دانشگاه شهید بهشتیآمار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های علمی و کاربردی
13951398دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی
13851388دانشگاه یزدمعاون تحصیلات تکمیلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آمار و احتمال ۱، ۲
ریاضی عمومی ۱
آمار و احتمال مهندسی
آمار ریاضی ۱، ۲
سری‌های زمانی
روش‌های آماری
محاسبات آماری
طرح آزمایش‌ها
رگرسیون
محاسبات عددی
روش‌های نمونه‌گیری ۱، ۲
کنترل کیفیت آماری

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مدل هاي خطي و تعميم يافته
مدل ها ي وابسته و مفصل
نظريه توزيع و آزمون هاي كالاسيك
علوم داده

اطلاعات تماس

mmirhoseini [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mmirhoseini ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۵
31232694 38210695
اتاق مجازی