دسترسی سریع
ابوالفضل میرجلیلی

ابوالفضل میرجلیلی

استاد، دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه دورهام انگلستانفیزیک ذرات بنیادی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه تبریزفیزیک ذرات بنیادی
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه شیرازفیزیک هسته‌ای

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951399دانشگاه یزدرئیس بخش فیزیک ذرات بنیادی
13811383دانشگاه یزدسرپرست دانشکده فیزیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دروس پایه و تخصصی کارشناسی فیزیک
بعضی دروس تخصصی و تمام دروس گرایشی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ذرات بنیادی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
كاربرد نظريه كوانتم كروموديناميك تحليلي در ناحيه انرژي هاي پايين
بكارگيري مدل پارتوني سازنده براي توزيع هاي كواركي داخل هسته
بررسي معادله هاي خطي و غير خطي تحول پارتوني با در نظر گرفتن اثر سايه
بررسي دو قطبي هاي الكتريكي و مغناطيسي در فضا-زمان ناجابجايي

اطلاعات تماس

a.mirjalili [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/a.mirjalili ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232786 38200132