لینک های ضروری
حمید میرجانی

حمید میرجانی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه شهید بهشتیمعماری
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۸۱دانشگاه یزدمعماری
کارشناسی۱۳۷۲۱۳۷۶دانشگاه یزدمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس پژوهشکده معماری بومی و معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های آزاد استان یزد
13901394دانشگاه یزدمدیر گروه معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ معماری (جهان و معاصر)
سیر اندیشه‌های معماری
طراحی معماری- شیوه های آموزش معماری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تاریخ و تئوری معماری
فرهنگ و سکونت
آموزش معماری

اطلاعات تماس

h.mirjany [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mirjany
https://pws.yazd.ac.ir/h.mirjany ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها، اتاق ۳۰۵
31234522 و 31234509 36224229