لینک های ضروری
حمید میرجانی
استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

1. بررسي سير تحول كاركرد آموزشي فضاي باز مدارس يزد بر اساس ارزيابي نقش نظام آموزشي حاكم بر آنها

فاطمه فلاح تفتي, حميد ميرجاني ارجنان (1398).، دومين كنفرانس عمران، معماري و شهرسازي كشورهاي جهان اسلام، تبريز

2. بررسي كاركردهاي آموزشي فضاي باز در مدارس يزد با مطالعه تطبيقي مدارس سنتي تا معاصر

فاطمه فلاح تفتي, حميد ميرجاني ارجنان (1397).، هشتمين همايش و نمايشگاه ملي و اولين همايش بين المللي مدرسه ايراني معماري ايراني، يزد

3. آسيب شناسي يك فضاي دانشگاهي متفاوت (بررسي پيامدهاي منفي تغيير كاربري تعدادي از خانه هاي سنتي محله گلچينان به دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد)

حميد ميرجاني ارجنان, محسن عباسي هرفته, فرحنازالسادات مدرس مصدق (1395).، اولين همايش ملي معماري فضاهاي دانشگاهي، يزد

4. بازشناسي مضيف و بررسي جايگاه آن درمعماري قوم عرب خوزستان

حميد ميرجاني ارجنان, حديث حياتي (1394).، كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين در عمران، معماري، محيط زيست،و مديريت شهري، تهران

5. نقد و بررسي مجموعه هاي مسكوني ميان افزاي طراحي و اجرا شده در بافت يزد

حميد ميرجاني ارجنان, حسين رهنما (1393).، اولين كنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي، تهران

6. جايگاه توجه به خرده فرهنگ ها در معماري)نمونه موردي عرب خوزستان(

حميد ميرجاني ارجنان, حديث حياتي (1393).، اولين كنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي، تهران

7. بررسي جايگاه انعطاف پذيري عملكردي در افزايش ميزان حضور پذيري اجتماعي عرصه هاي ميان كالبدي

حميد ميرجاني ارجنان, افسون السادات آزاد (1393).، نخستين همايش ملي شهرسازي فرهنگ گرا، بهارستان

8. ريشه يابي استرس هاي محيطي بيمار در بيمارستان

حميد ميرجاني ارجنان, فرناز ناصري بروجني (1392).، همايش ملي معماري و شهرسازي انسان گرا، قزوين