دسترسی سریع
سید مجید میررکنی

سید مجید میررکنی

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه تهرانهواشناسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۵دانشگاه تهرانهواشناسی
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه یزدفیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1393-دانشگاه یزدموسس و مدیر عامل انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه یزد
13961398دانشگاه یزدرئیس بخش فیزیک فضا
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش اتمی مولکولی
13841385دانشگاه یزدمعاون دانشکده فیزیک
13751381دانشگاه یزدمدیر آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه
13741375دانشگاه یزدمدیر آموزش دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هواشناسی عمومی
هواشناسی دینامیکی
هواشناسی دینامیکی پیشرفته
اقلیم‌شناسی فیزیکی
دینامیک شاره‌های ژئوفیزیکی
هوا و اقلیم‌شناسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

mirrokni [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mirrokni/fa ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
09133517808 38200132
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)