لینک های ضروری
علی میروکیلی

علی میروکیلی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه تافتسمهندسی برق (الکترونیک)
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسیمهندسی برق (الکترونیک)
کارشناسی۱۳۸۰‍۱۳۸۴دانشگاه یزدمهندسی برق (الکترونیک)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش الکترونیک و کنترل

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
الکترونیک ۱ و ۲ و ۳
زبان تخصصی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مبدل قدرت جهت راه اندازی لامپ نوری
طراحی مدارهای آنالوگ، رادیویی و ترکیبی
طراحی مدارهای دیجیتال جهت کاربردهای پزشکی
طراحی مدار جهت استخراج انرژی از محیط بیرونی
طراحی مدار برای سیستم مخابرات نور مرئی

اطلاعات تماس

ali.mirvakili [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mirvakili
https://pws.yazd.ac.ir/alimirvakili ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق 350
31232369 38200144