دسترسی سریع
علی میروکیلی

علی میروکیلی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه تافتسمهندسی برق (الکترونیک)
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسیمهندسی برق (الکترونیک)
کارشناسی۱۳۸۰‍۱۳۸۴دانشگاه یزدمهندسی برق (الکترونیک)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13981400دانشگاه یزدرئیس بخش الکترونیک و کنترل

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
الکترونیک ۱ و ۲ و ۳
مدارهای VLSI
الکترونیک دیجیتال پیشرفته
زبان تخصصی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
طراحي مدارهاي ديجيتال جهت كاربردهاي پزشكي
طراحي مدار جهت استخراج انرژي از محيط بيروني
كنترل ديجيتال مبدل قدرت
طراحي مدار براي سيستم مخابرات نور مرئي

اطلاعات تماس

ali.mirvakili [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/alimirvakili ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق 350
31232369 38200144
اتاق مجازی