لینک های ضروری
احمد میرزایی

احمد میرزایی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۸۱۳۸۴دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق قدرت
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۷دانشگاه مازندرانمهندسی برق قدرت

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13901392صندوق پژوهش و فناوری استان یزدنماینده دولت در صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
13891392دانشگاه یزدمعاون پژوهش و فناوری
13901391دانشگاه یزدرییس کمیته علمی اجرایی طرح احداث نیروگاه فتوولتاییک
13871388دانشگاه یزددبیر کمیته علمی کنفرانس سیستم‌های هوشمند
13861387دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات مهندسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های کنترل هوشمند
دینامیک سیستم‌های قدرت
کیفیت توان الکتریکی
اندازه‌گیری الکتریکی
بررسی سیستم‌های قدرت ۱، ۲
مدارهای الکتریکی ۱، ۲
تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی
مبانی مهندسی برق
ماشین‌های الکتریکی ۱، ۲، ۳

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سیستم‌های قدرت
ماشین‌های الکتریکی
کیفیت توان الکتریکی
سیستم‌های هوشمند

اطلاعات تماس

mirzaei [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mirzaei
https://pws.yazd.ac.ir/mirzaei ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۸
31232379 38200144