لینک های ضروری
احمد میرزایی

احمد میرزایی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۸۱۳۸۴دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق قدرت
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۷دانشگاه مازندرانمهندسی برق قدرت

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971398دانشگاه یزددبیر کمیته علمی محور قدرت کنفرانس مهندسی برق ایران
13901392صندوق پژوهش و فناوری استان یزدنماینده دولت در صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
13891392دانشگاه یزدمعاون پژوهش و فناوری
13901391دانشگاه یزدرییس کمیته علمی اجرایی طرح احداث نیروگاه فتوولتاییک
13851389دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی انرژی مرکز تحقیقات مهندسی دانشگاه یزد
13871388دانشگاه یزددبیر کمیته علمی کنفرانس سیستم‌های هوشمند
13861387دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات مهندسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کنترل هوشمند
کیفیت توان الکتریکی
دینامیک سیستم قدرت
تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی
توزیع انرژی الکتریکی
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱، ۲
ماشین‌های الکتریکی ۱، ۲، ۳
ماشین‌های الکتریکی مخصوص
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1، 2
مبانی مهندسی برق 1 و 2
مدارهای الکتریکی ۱، ۲
اندازه‌گیری الکتریکی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سیستم‌های قدرت
ماشین‌های الکتریکی
کیفیت توان الکتریکی
سیستم‌های هوشمند

اطلاعات تماس

mirzaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mirzaei ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۸
31232379 38200144