لینک های ضروری
یوسف ميرزائيان لردکيوان

یوسف ميرزائيان لردکيوان

استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۴دانشگاه صنعتی اميرکبيرمهندسی استخراج معدن
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه صنعتی اميرکبيرمهندسی مکانيک سنگ
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه صنعتی اميرکبيرمهندسی استخراج معدن

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش معدن استخراج

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
حفر چاه و تونل
طراحی حفاری‌های پيشرفته زيرزمينی
خدمات فنی در معادن
تهويه در معادن
مبانی مکانيک سنگ
آز مبانی مکانيک سنگ
خدمات فنی در معادن ۱، ۲
مطالعات امکان‌سنجی در معدن‌کاری و فرآوری
مکانيک مواد
مقاومت مصالح

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بررسی قابليت اطمينان پايداری حفريات
پايداری ژئومکانيکی حفريات روباز و زيرزمينی
رفتار توامان هيدرومکانيکی درزه‌های سنگی
برنامه‌ريزی توليد در معادن
بهينه‌سازی محدوده نهايی معادن زيرزمينی
طراحی کامپيوتری شبکه برق معادن

اطلاعات تماس

mirzaeian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mirzaeian ساختمان پرديس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۴
31232588 38210995