دسترسی سریع
یوسف میرزائیان لردکيوان

یوسف میرزائیان لردکيوان

استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۴دانشگاه صنعتی اميرکبيرمهندسی استخراج معدن
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه صنعتی اميرکبيرمهندسی مکانيک سنگ
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه صنعتی اميرکبيرمهندسی استخراج معدن

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13981400دانشگاه یزدرئیس بخش معدن استخراج

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
حفر چاه و تونل
طراحی حفاری‌های پيشرفته زيرزمينی
خدمات فنی در معادن
تهويه در معادن
مبانی مکانيک سنگ
آز مبانی مکانيک سنگ
خدمات فنی در معادن ۱، ۲
مطالعات امکان‌سنجی در معدن‌کاری و فرآوری
مکانيک مواد
مقاومت مصالح

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
به كارگيري اختيارات حقيقي در طراحي و برنامه ريزي توليد معادن
استفاده از تصاوير سنجش از دور براي تخمين نشست چاههاي نفت و گاز و تخمين خصوصيات مخزن
تحليل قابليت اعتماد در ژئو مكانيك
تحليل قابليت اعتماد در استخراج معدن

اطلاعات تماس

mirzaeian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mirzaeian ساختمان پرديس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۴
31232588 38210995
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)