لینک های ضروری
کیارش میزانیان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. مروري بر حملات انكار سرويس توزيع شده در شبكه هاي نرم افزارمحور

زهرا همتي, قاسم ميرجليلي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1398).، ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات، تهران

2. بهبود مسيريابي چندپخشي آگاه از كيفيت خدمات در شبكه هاي موردي متحرك

فريبا اوصالي, دانش زينالي گرگري, كيارش ميزانيان باغ گلستان, قاسم ميرجليلي (1398).، بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران، يزد

3. بهبود كنترل خطا در شبكه هاي حسگر بيسيم چندرسانه اي

پريسا دانشمند, سيداكبر مصطفوي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1397).، بيست و چهارمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران، تهران

4. بررسي روش هاي فريب و سنجش آنها در شبكه هاي تله عسل

فروغ جعفري نجف آبادي, سيداكبر مصطفوي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1397).، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران

5. A Load Balanced Congestion Aware Routing Mechanism for Software Defined Networks

Shadi Attarha, Koosha Haji Hosseini, , Kiarash Mizanian Bagh Golestan (2017)., 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2017), تهران

6. بهبود كارايي و امنيت مسيريابي در شبكه هاي مبتني بر نام گذاري داده

محمد اسدنژاد, كيارش ميزانيان باغ گلستان, قاسم ميرجليلي (1395).، دومين كنفرانس بين المللي پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند، تهران

7. بررسي روشهاي جلوگيري از ازدحام در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار

شادي عطارها, كوشا حاج حسيني, كيارش ميزانيان باغ گلستان, قاسم ميرجليلي (1395).، چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي كامپيوتر و پردازش سيگنال، تهران

8. ارائه يك الگوريتم كارا و امن مسيريابي در شبكه هاي مبتني بر نام گذاري داده

محمد اسدنژاد, كيارش ميزانيان باغ گلستان, قاسم ميرجليلي (1395).، چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي كامپيوتر و پردازش سيگنال، تهران

9. RFH توسعه يافته ارائه يك روش تكرار پويا يداده مبتني بر ترافيك درذخيره سازي ابري

علي مرتضوي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1394).، بيست و يكمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران

10. بررسي الگوريتمهاي توازن بار در محيط رايانش ابري

حسين خيرآبادي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1394).، نخستين كنفرانس ملي محاسبات نرم، گيلان

11. Modified CBDS for defending against collaborative attacks by malicious nodes in MANETs

Ahmad Haghighi, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, (2015)., , تهران

12. Modified CBDS for defending against collaborative attacks by malicious node in Mobile Adhoc Network

Ahmad Haghighi, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, (2015)., 2nd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovations, تهران

13. مروري بر پروتكلهاي مسيريابي چندپخشي آگاه از كيفيت خدمات مبتني بر درخت در شبكه هاي موردي متحرك

فريبا اوصالي, كيارش ميزانيان باغ گلستان, قاسم ميرجليلي, دانش زينالي گرگري (1394).، كنفرانس ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات، تهران

14. بهبود كارايي TCP با استفاده از يك الگوريتم كدگذاري جديد در شبكه هاي مش بي سيم

اعظم جان نثاري, مهدي آقا صرام, قاسم ميرجليلي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1393).، دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات، تهران

15. بررسي مسيريابي چندپخشي برپايه MAODV در شبكه هاي موردي متحرك

فريبا اوصالي, كيارش ميزانيان باغ گلستان, قاسم ميرجليلي, دانش زينالي گرگري (1393).، دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات، تهران

16. ارائه روشي جديد جهت مقابله با حمله روم شرقي در سيستم هاي تشخيص نفوذ با ساختار سلسله مراتبي پويا در شبكه هاي موردي سيار

احمد حقيقي, سمانه حاچي رمضان, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1393).، دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات، تهران

17. بررسي راهبردهاي استفاده از معماري NDN جهت بهبود انتشار داده ها در شبكه هاي VANET

محمد روستائي, كيارش ميزانيان باغ گلستان, مهدي آقا صرام (1393).، همايش ملي پژوهش هاي مهندسي رايانه، تهران

18. معرفي شبكه هاي حسگر بي سيم و چالش هاي آن

بتول سروي قمصري, كيارش ميزانيان باغ گلستان, مهدي آقا صرام (1393).، نهمين سمپوزيوم پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي،

19. بررسي مكانيزم هاي كنترل خطا براي ارتباطات چندرسانه اي جهت استفاده در شبكه هاي حسگر چندرسانه اي بي سيم

بتول سروي قمصري, كيارش ميزانيان باغ گلستان, مهدي آقا صرام (1393).، نهمين سمپوزيوم پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي،

20. Modeling of Self-Similar Network Traffic Using Artificial Neural Networks

, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, (2014)., 4rd International Conference on Computer and Knowledge Engineering, مشهد

21. بررسي روش هاي جايگذاري ماشين هاي مجازي و مقايسه كاربردهاي آنها

امين مارامائي, فضل اله اديب نيا, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1393).، اولين كنفرانس ملي رياضيات صنعتي، تبريز

22. بررسي و مقايسه مكانيزم هاي بهبود پارامترهاي ارتباطي در شبكه هاي VANET با رويكرد استفاده از معماري NDN

محمد روستائي, كيارش ميزانيان باغ گلستان, مهدي آقا صرام (1393).، اولين كنفرانس ملي رياضيات صنعتي، تبريز

23. بررسي روشهاي مسيريابي شبكه هاي فرصت طلبانه

كوثر نقره اي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1392).، هشتمين همايش ملي مهندسي كامپيوتر و توسعه پايدار با محوريت شبكه هاي كامپيوتري، مدلسازي و امنيت سيستم ها، مشهد

24. معرفي شبكه هاي فرصت طلبانه

كوثر نقره اي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1392).، هشتمين همايش ملي مهندسي كامپيوتر و توسعه پايدار با محوريت شبكه هاي كامپيوتري، مدلسازي و امنيت سيستم ها، مشهد

25. بهبود گذردهي با استفاده از كنترل توان و زمانبندي در شبكه هاي توري بي سيم

ابراهيم نيك ملكي, قاسم ميرجليلي, اسماعيل نيك ملكي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1392).، دومين كنفرانس ايده هاي نو در مهندسي برق، خوراسگان

26. ارائه يك مدل جامع جرم يابي كامپيوتري با استفاده از فرآيندهاي آمادگي جرم يابي و پاسخ به حادثه

آزاده قادري نجف آبادي, مرضيه رضائي, كيارش ميزانيان باغ گلستان, فضل اله اديب نيا (1392).، اولين كنفرانس بين المللي كامپيوتر، فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال، تهران

27. Active Queue Management for Self-Similar Network Traffic

, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, (2013)., 21st Iranian Conference on Electrical Engineering, مشهد

28. A comparison between self-similarity of network traffics for different protocols

, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, (2013)., 7th International Symposium on Advances in Scienec Technology, بندرعباس

29. بررسي تاثير شرايط مختلف بر ميزان خودشبيهي ترافيك شبكه هاي كامپيوتري مطالعه موردي ترافيك شبكه دانشگاه يزد

محمدمهدي ميرزائي ملك آباد, كيارش ميزانيان باغ گلستان, مهدي رضائيان (1391).، هيجدهمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران

30. ارزيابي و مقايسه تاثير الگوريتم هاي مديريت صف در عملكرد شبكه هاي كامپيوتري

فرناز امين, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1391).، كنگره ملي مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري اطلاعات، مشهد

31. Buffer Management for Self-Similar Network Traffic

, Kiarash Mizanian Bagh Golestan (2012)., Sixth International Symposium on Telecommunications (IST 2012), تهران