دسترسی سریع
کیارش میزانیان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. مروري بر حملات انكار سرويس توزيع شده در شبكه هاي نرم افزارمحور

زهرا همتي, قاسم ميرجليلي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1398)، ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات، تهران (شماره: 22952)

2. بهبود مسيريابي چندپخشي آگاه از كيفيت خدمات در شبكه هاي موردي متحرك

فريبا اوصالي, دانش زينالي گرگري, كيارش ميزانيان باغ گلستان, قاسم ميرجليلي (1398)، بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران، يزد (شماره: 20678)

3. بهبود كنترل خطا در شبكه هاي حسگر بيسيم چندرسانه اي

پريسا دانشمند, سيداكبر مصطفوي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1397)، بيست و چهارمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 20838)

4. بررسي روش هاي فريب و سنجش آنها در شبكه هاي تله عسل

فروغ جعفري نجف آبادي, سيداكبر مصطفوي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1397)، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران (شماره: 18051)

5. A load balanced congestion aware routing mechanism for software defined networks

Shadi Attarha, Koosha Haji Hosseini, , Kiarash Mizanian Bagh Golestan (2017), 25th iranian conference on electrical engineering (icee2017), تهران (No: 16145)

6. RFH توسعه يافته ارائه يك روش تكرار پويا يداده مبتني بر ترافيك درذخيره سازي ابري

علي مرتضوي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1394)، بيست و يكمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 11656)

7. بررسي الگوريتمهاي توازن بار در محيط رايانش ابري

حسين خيرآبادي, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1394)، نخستين كنفرانس ملي محاسبات نرم، گيلان (شماره: 11663)

8. Modified cbds for defending against collaborative attacks by malicious nodes in manets

Ahmad Haghighi, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, (2015), , تهران (No: 10404)

9. ارائه روشي جديد جهت مقابله با حمله روم شرقي در سيستم هاي تشخيص نفوذ با ساختار سلسله مراتبي پويا در شبكه هاي موردي سيار

احمد حقيقي, سمانه حاچي رمضان, كيارش ميزانيان باغ گلستان (1393)، دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات، تهران (شماره: 11664)

10. بررسي راهبردهاي استفاده از معماري NDN جهت بهبود انتشار داده ها در شبكه هاي VANET

محمد روستائي, كيارش ميزانيان باغ گلستان, مهدي آقا صرام (1393)، همايش ملي پژوهش هاي مهندسي رايانه، تهران (شماره: 11666)

11. Modeling of self-similar network traffic using artificial neural networks

, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, Mehdi Rezaeian (2014), 4rd international conference on computer and knowledge engineering, مشهد (No: 11667)