لینک های ضروری
محمد‌حسین جعفری نعیمی

محمد‌حسین جعفری نعیمی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۵دانشگاه شاهد تهرانپژوهش هنر
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۸دانشگاه تربیت مدرسنقاشی عمومی
کارشناسی۱۳۷۰۱۳۷۵دانشگاه هنر تهراننقاشی عمومی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13851388دانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی
13841386دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر یزدمدیر گروه نقاشی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تاریخ هنر ایران و جهان
نقد هنر
هنرهای سنتی و صنایع دستی

اطلاعات تماس

mjafari [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mjafari
دانشکده هنر و معماری، گروه نقاشی، اتاق حیاط نارنجستان
31234530 38223700