دسترسی سریع
محمد‌حسین جعفری نعیمی

محمد‌حسین جعفری نعیمی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه هنرهای تجسمی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۵دانشگاه شاهد تهرانپژوهش هنر
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۸دانشگاه تربیت مدرسنقاشی عمومی
کارشناسی۱۳۷۰۱۳۷۵دانشگاه هنر تهراننقاشی عمومی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13851388دانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی
13841386دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر یزدمدیر گروه نقاشی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

mjafari [at] yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری، گروه نقاشی، اتاق حیاط نارنجستان
31234530 ۳۶۲۲۴۲۲۹
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )