لینک های ضروری
مهدی خداداد سریزدی
استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

1. بررسي روش هاي مختلف ترميم ترك هاي ايجاد شده در بتن توسط باكتري

مائده سادات جعفرنيا, مهدي خدادادسريزدي, حسين شاكري حسين آباد (1396).، دومين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران و مديريت ساخت، تهران

2. بررسي آزمايشگاهي اثر استفاده از تركيب زئوليت و پودر سنگ آهك بر خواص الكتريكي و مكانيكي بتن

مهدي خدادادسريزدي, سيدهادي بهشتي بافقي, مائده سادات جعفرنيا, حسين شاكري حسين آباد (1396).، دومين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران و مديريت ساخت، تهران

3. بررسي اثر الياف پلي پروپيلن و سبكدانه ليكا بر ترك خوردگي ناشي از جمع شدگي پلاستيك بتن

فريماه مزارعي دزفولي, مهدي خدادادسريزدي, مهدي يزديان (1396).، چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي سازه، تهران

4. ساخت بتن توانمند اليافي و تعيين مقاومت فشاري 28 روزه آن

حامد ربيعي, مهدي خدادادسريزدي, رضا مرشد (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

5. مروري بر تاثير پيچش بر خصوصيات مكانيكي و لرزه اي بتن توانمند اليافي تحت بار هاي سيكلي

حامد ربيعي, مهدي خدادادسريزدي, رضا مرشد (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

6. تاثير مقدار حجم خمير بر جمع شدگي و خواص حالت تازه و سخت شده بتن خود تراكم

جمال زارع ميرك آباد, مهدي خدادادسريزدي, مرتضي احمديه يزدي (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

7. بررسي امكان جايگزيني پودر سنگ آهك با پوزولان طبيعي زئوليت و تااثير آن بر جمع شدگي و خواص بتن تازه و سخت شده بتن خودمتراكم

جمال زارع ميرك آباد, مهدي خدادادسريزدي, مرتضي احمديه يزدي (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

8. بررسي دستيابي به دانهبنديهاي مطلوب سنگدانه در روش ملي طرح مخلوط بتن با حداكثر اندازههاي سنگدانه مختلف براي استفاده در بتن خودتراكم

مهدي خدادادسريزدي, امين برزگري دهج, مرتضي احمديه يزدي (1396).، پنجمين كنفرانس ملي بتن خود تراكم، تهران

9. بررسي اثر بزرگترين اندازه اسمي و مدول نرمي مخلوط سنگدانه روي جمع شدگي بتن خودتراكم

مهدي خدادادسريزدي, امين برزگري دهج, مرتضي احمديه يزدي (1396).، پنجمين كنفرانس ملي بتن خود تراكم، تهران

10. ارزيابي خصوصيات مكانيكي بتن حاوي سراميك ضايعاتي و تحليل نتايج به روش تاگوچي

سيدحميدرضا گجراتي, مهدي خدادادسريزدي (1394).، دومين همايش ملي مهندسي سازه ايران،

11. كاهش ريسك انتخاب مدير پروژه با تصميم گيري چند معياره در محيط فازي

مسعود احمدوند, مهدي خدادادسريزدي (1394).، دومين كنفرانس ملي مديريت ساخت و پروژه، تهران

12. طراحي مدل تصميم گيري مبتني بر مديريت ريسك در برگزاري مناقصات و مزايدات به منظور تامين نيازمندي ها با استفاده از روش سلسله مراتبي

مسعود احمدوند, مهدي خدادادسريزدي (1394).، دومين كنفرانس ملي مديريت ساخت و پروژه، تهران

13. تاثير سراميك ضايعاتي به عنوان ماده عمل آورنده داخلي روي جمع شدگي خودزا و مقاومت فشاري

سيدحميدرضا گجراتي, مهدي خدادادسريزدي (1394).، دومين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران، تهران

14. شناسايي و رتبه بندي انواع ريسك در پروژه هاي زيرزميني به روش آ اچ پي مطالعه كاربردي خط 7 مترو تهران

مسعود احمدوند, مهدي خدادادسريزدي (1394).، سومين كنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري، تهران

15. شيوه هاي بررسي دلايل بروز ت خير در پروژه هاي عمراني

مهدي خدادادسريزدي, فياض قاسمي, وحيده جويبان (1394).، دومين كنگره ملي مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني، سمنان

16. بررسي تاثير افزودني ها بر دوام بتن خود متراكم

معصومه سپهري نيا, سيما صالحي, مهدي خدادادسريزدي (1394).، دهمين كنگره يبن المللي مهندسي عمران، تبريز

17. مروري بر بررسي تركهاي زودهنگام در بتن جوان و روشهاي حذف يا كاهش آن

پريسا ناظمي, مهدي خدادادسريزدي (1393).، اولين همايش ملي عمران، معماري و توسعه پايدار، يزد

18. تاثير عمل آوري داخلي و خارجي روي رفتار بتن

مينا نيك فرجام, مهدي خدادادسريزدي (1393).، ششمين كنفرانس ملي ساليانه بتن ايران، تهران

19. تاثير عمل آوري داخلي توسط سبكدانه ليكا در كاهش جمع شدگي خودزا در بتن هاي خود متراكم

پريسا ناظمي, مهدي خدادادسريزدي (1393).، ششمين كنفرانس ملي ساليانه بتن ايران، تهران

20. بررسي تاثير دانه بندي بر خواص رفتاري ملات تازه خودمتراكم

رضا مرشد, اميرحسين شفيعي اردستاني, مهدي خدادادسريزدي (1392).، دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، اصفهان

21. مطالعه و بررسي خصوصيات بتن خود متراكم در فاز خميري بااستفاده ازتفسير روشهاي آزمايشگاهي

اميرحسين شفيعي اردستاني, رضا مرشد, مهدي خدادادسريزدي (1392).، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، زاهدان

22. مروري بر روشهاي اندازه گيري جمع شدگي خودزا

مهدي خدادادسريزدي, هرمز فاميلي (1391).، چهارمين كنفرانس ملي ساليانه بتن ايران، تهران

23. روش جليقه اي مقاوم سازي ساختمانهاي بتني با استفاده از بتن سبك خود متراكم

مهدي خدادادسريزدي, هرمز فاميلي (1390).، اولين كنفرانس ملي بتن سبك، تهران