لینک های ضروری
مریم مختاری

مریم مختاری

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه علم و صنعت ایرانژئوتکنیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه یزدژئوتکنیک
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه یزدمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش ژئوتکنیک و راه دانشکده عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک خاک
مکانیک خاک پیشرفته
پی‌سازی
استاتیک (منابع طبیعی)
تحقیقات محلی
آزمایشگاه مصالح ساختمانی
آزمایشگاه مکانیک خاک

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ژئوتکنیک دریایی
ژئوتکنیک زیست محیطی
داده کاوی

اطلاعات تماس

mokhtari [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mmokhtari
https://pws.yazd.ac.ir/mokhtarifa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۰
38200135