لینک های ضروری
محمد مبارکی

محمد مبارکی

استادیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۱دانشگاه شهید بهشتیبررسی مسائل اجتماعی
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۳دانشگاه شهید بهشتیپژوهش اجتماعی
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۸دانشگاه بوعلی سینا همدانپژوهشگری اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس مرکز پژوهشی توسعه انسانی
1397-دانشگاه یزدسرپرست معاونت پژوهشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
13971398دانشگاه یزدسرپرست مرکز پژوهشی مطالعات رفاه اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه‌های جامعه شناسی (کارشناسی)
جامعه‌شناسی سیاسی (کارشناسی ارشد)
جامعه‌شناسی آموزش و پرورش (کارشناسی ارشد)
جامعه‌شناسی جهان سوم (کارشناسی)
جامعه‌شناسی جوانان (کارشناسی)
روش تحقیق کمی و کیفی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
جامعه‌شناسی انحرافات
جامعه‌شناسی توسعه
جامعه‌شناسی تاریخی

اطلاعات تماس

mobaraki_md [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mobaraki ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233863 38210643