دسترسی سریع
سید محمد‌صادق مدرس مصدق

سید محمد‌صادق مدرس مصدق

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۸دانشگاه خوارزمی ایرانآنالیز ریاضی
کارشناسی ارشد۱۳۵۷۱۳۶۳دانشگاه خوارزمی ایرانریاضی آنالیز
کارشناسی۱۳۵۳۱۳۵۷دانشگاه خوارزمی ایرانریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1390-دانشگاه یزدرییس سازمان ارزیابی
13851390دانشگاه یزدرییس دانشکده ریاضی
13821385دانشگاه یزدمدیر امور دانشجویی
13781382دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی مجتمع علوم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آنالیز تابعی
جبرهای باناخ
آنالیز هارمونیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
آناليز هارمونيك جبرهاي باناخ *C
جبر
باناخ مدول
فازي

اطلاعات تماس

smodarres [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/modarres ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۵
31232717 38210695
اتاق مجازی