لینک های ضروری
سید محمد‌صادق مدرس مصدق
استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۸دانشگاه خوارزمی ایرانآنالیز ریاضی
کارشناسی ارشد۱۳۵۷۱۳۶۳دانشگاه خوارزمی ایرانریاضی آنالیز
کارشناسی۱۳۵۳۱۳۵۷دانشگاه خوارزمی ایرانریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1390-دانشگاه یزدرییس سازمان ارزیابی
13851390دانشگاه یزدرییس دانشکده ریاضی
13821385دانشگاه یزدمدیر امور دانشجویی
13781382دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی مجتمع علوم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آنالیز هارمونیک
جبرهای باناخ
آنالیز تابعی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
باناخ مدول و فازی
جبر
آنالیز هارمونیک جبرهای باناخ *C

اطلاعات تماس

smodarres [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/modares
https://pws.yazd.ac.ir/modarres ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۵
۳۱۲۳۲۷۱۷ ۳۸۲۱۰۶۴۴