لینک های ضروری
علی مفتخر‌زاده

علی مفتخر‌زاده

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۰دانشگاه صنعتی شریفالکترونیک (ادوات ابر رسانا)
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه صنعتی شریفالکترونیک (ادوات ابر رسانا)
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیالکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکاترونیک
فیزیک الکترونیک
طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال
طراحی سیستم‌های ریزپردازنده‌ای
طراحی سیستم‌های دیجیتال 2
طراحی سیستم‌های دیجیتال 1
برنامه‌سازی کامپیوتر

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بالومترهای ابررسانا و سنسورهای نوری
پردازش دیجیتال تصویر
ادوات ابررسانا
طراحی سیتم‌های دیجیتال و نهفته

اطلاعات تماس

moftakharzadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/moftakharzadeh/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق 318
31232393 38200144