دسترسی سریع
محمد‌رضا نقصان محمدی
دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. تاثير سياست هاي واگذاري زمين و مسكن دولتي در گسترش كالبدي شهرهاي ايران (نمونه موردي شهر يزد)

ناصر اسلامي نصرت آبادي, محمدحسين سرائي, محمدرضا نقصان محمدي (1395)، دومين گنگره بين المللي علوم زمين و توسعه شهري، تبريز (شماره: 12577)