دسترسی سریع
محمد‌رضا نقصان محمدی
دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. تاثير سياست هاي واگذاري زمين و مسكن دولتي در گسترش كالبدي شهرهاي ايران (نمونه موردي شهر يزد)

ناصر اسلامي نصرت آبادي, محمدحسين سرائي, محمدرضا نقصان محمدي (1395).، دومين گنگره بين المللي علوم زمين و توسعه شهري، تبريز

2. بررسي اهميت حس تعلق به مكان در بهبود كيفيت اموزش معماري

ازاذه عرفاني, محمدرضا نقصان محمدي (1394).، همايش ملي معماري و شهرسازي هويت گرا، مشهد

3. بازخواني راهكارهاي اقليمي خانه هاي بومي در دستيابي به معماري پايدار (نمونه موردي بافت تاريخي شهر يزد)

محمدرضا نقصان محمدي, مهشيد ردايي (1393).، اولين كنفرانس ملي شهرسازي مديريت شهري و توسعه پايدار، تهران

4. تاثير طراحي اقليمي بر مطلوبيت كالبد مجموعه مسكوني (نمونه موردي منطقه يك شهر يزد)

محمدرضا نقصان محمدي, مهشيد ردايي (1393).، اولين كنفرانس ملي شهرسازي مديريت شهري و توسعه پايدار، تهران

5. نمود كالبدي مفاهيم در معماري و شهرسازي زيارتگاه ها نمونه موردي صحن انقلاب حرم مطهر امام رضا(ع)

محمدرضا نقصان محمدي (1393).، دومين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار، همدان

6. نقش عرصه هاي عمومي در پايداري اجتماعي شهر (نمونه موردي خيابان زند شيراز)

محمدرضا نقصان محمدي, سارا حاجي رضائي (1392).، اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار، تهران

7. بررسي فضاي ورودي شهرها با رويكرد شهرسازي پايدار

محمدرضا نقصان محمدي (1392).، همايش ملي معماري، شهرسازي و توسعه پايدار، مشهد

8. هويت بويم درعوامل منظرسازمراكزمحله اي بافت تاريخي شهر يزد

محمدرضا نقصان محمدي, ميترا بيضائي (1392).، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، تبريز

9. تبيين اصول شكل دهنده به مراكز محلات قديمي نمونه موردي محله فهادان شهر يزد

ميترا بيضائي, محمدرضا نقصان محمدي, مجتبي شريف نژاد (1392).، سومين كنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري، اصفهان

10. بررسي و ارزيابي كيفيت و تاثير فضاي ورودي شهرها در شهرسازي پايدار

محمدرضا نقصان محمدي (1392).، دومين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك، ابركوه

11. تدوين شاخص هاي پايداري كالبدي منظر بافت تاريخي شهر يزد

محمدرضا نقصان محمدي (1392).، دومين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك، ابركوه

12. طراحي فضاي ورودي شهرها بر اساس مولفه هاي پايداري

محمدرضا نقصان محمدي (1392).، همايش ملي معماري و شهرسازي انسان گرا، قزوين

13. مقايسه توسعه شهري قديم و توسعه شهري جديد جهت تبيين مفهوم توسعه شهري پايدار (مطالعه موردي شهر يزد

رضا اكبري, محمدرضا نقصان محمدي, مرجان منتظري هدش (1389).، كنفرانس بين المللي به سوي معماري نوين، مركز بين المللي پژوهش هنر و معماري، تهران

14. محلات قديمي، شالوده پايداري شهر(مطالعه موردي محله يعقوبي شهر يزد)

محمدرضا نقصان محمدي, مرجان منتظري هدش, رضا اكبري (1389).، كنفرانس بين المللي به سوي معماري نوين، مركز بين المللي پژوهش هنر و معماري، تهران

15. A proposal for a comprehensive research in seismic-resistant earthen architecture

Mohammad Reza Noghsan Mohammadi (2003)., The International Seminar on Seismic-Rcsistant Earthen Architecture for the Reconstruction of Bam,

16. Change and Continuity in Yazd-Iran

Mohammad Reza Noghsan Mohammadi (2003)., The Proceeding of 9th International Conference on the Study of Earthen Architecture, يزد