دسترسی سریع
محمد‌رضا نقصان محمدی
دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. شناخت الگوي كاركرد فضا در حسينيه هاي شهر تفت

مريم رجبي قطرمي, محمدرضا نقصان محمدي, مهدي منتظرالحجه (1398).، مطالعات معماري ايران، 8(16)، 181-203

2. سياست هاي طر احي ورودي شهرايراني مت ثر از ورودي مساكن قديمي

محمدرضا نقصان محمدي, پريسا ثابتي (1394).، مطالعات شهر ايراني اسلامي، (19)، 41-54

3. Redesigning Bazaar Based on its Collective Memories Formation and Retention

Maryam Tavakolian, , Mohammad Reza Noghsan Mohammadi (2016)., , 13(39), 3-14

4. Study on Urban Roadside Landscape with the Procedure of Permanent Urban Planning

Mohammad Reza Noghsan Mohammadi (2015)., International Journal of information science and technology, 3(2-1), 31-35

5. Review of Climatic Strategies in Local Houses through Achieving Sustanable Architecture (Case Study Yazd Historical Texture)

, Mohammad Reza Noghsan Mohammadi (2015)., CUMHURIYET UNIVERSITESI FEN EDEBIYAT FAKULTESI FEN BILIMLERI DERGISI, 36(6), 587-600

6. بوم محوري در طراحي فضاهاي شهري فراغتي در ايران (بررسي تطبيقي ابعاد و مولفه هاي سرزندگي در خيابان هاي قيام و دهم فروردين شهر يزد)

محمدرضا نقصان محمدي, فاطمه دهقان بنادكي (1393).، مطالعات شهر ايراني اسلامي، (16)، -

7. Public Realm Role in Social Sustainability of City(Case Study Zand St. Of Shiraz)

Mohammad Reza Noghsan Mohammadi, Sara Hajirezaie (2014)., Journal of Social Issues Humanities, 2(3), 256-261

8. ت ليف پيوندهاي نوين در بافت هاي شهري باارزش مطالع موردي خيابان دهم فروردين يز

كاظم قرباني, كاظم مندگاري, محمدرضا نقصان محمدي (1393).، هفت شهر، 4(45،46)، 28-58

9. An inquiry in historical evolution and retrieval of the process of formation and transformation of Shah Nimatullah Wali complex Taft Iran

, Mohammad Reza Noghsan Mohammadi, (2013)., International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning, 23(2), 92-102

10. مدرسه محله هنر و معماري يزد تجديد حيات محله سهل ابن علي با حضور مدرسه هنر و معماري

محمدرضا نقصان محمدي, مسعود ميروكيلي مهريزي (1391).، صفه، (58)، 45-64

11. شناسايي نحوه و ميزان ت ثير عناصر پياده رو هاي شهري بر ابعاد و مولفه هاي سلامت عابران

محمدرضا نقصان محمدي, مهران غفاريان شعاعي, وحيد تاجدار (1392).، مطالعات شهري، 1(7)، 15-30

12. مجموعه شاه ولي يادگار ماندگار در ميراث فرهنگي تفت

محمدرضا نقصان محمدي, محسن دهقاني تفتي (1390).، صفه، (55)، 141-154

13. ظراحي فضاي شهري بوم گرا در توسعه هاي جديد شهري آشتي توسعه و پايداري

محمدرضا نقصان محمدي (1391).، شهر و معماري بومي، (3)، -

14. خلق فضاهاي شهري فراغتي با تاملي بر تبيين جايگاه گردشگر و شهروند(موردپژوهي خيابان قيام وبلوارشهيدقندي يزد)

علي غفاري سده, محمدرضا نقصان محمدي, فاطمه دهقان بنادكي ( ).، هويت شهر، ()، -