دسترسی سریع
محمد‌رضا نقصان محمدی
دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. شناخت الگوي كاركرد فضا در حسينيه هاي شهر تفت

مريم رجبي قطرمي, محمدرضا نقصان محمدي, مهدي منتظرالحجه (1398)، مطالعات معماري ايران، 8(16)، 181-203 (شماره: 22518)

2. Redesigning bazaar based on its collective memories formation and retention

Maryam Tavakolian, , Mohammad Reza Noghsan Mohammadi (2016), , 13(39), 3-14 (No: 12736)