دسترسی سریع
محمد‌رضا نقصان محمدی
دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. مطالعات مقدماتي و بخشي از مطالعات مرحله اول طراحي و ساماندهي رينگ شرقي يزد حد فاصل بلوار نصر تا بلوار فقيه و نيز مطالعات مرحله دوم و ساماندهي بلوار فقيه يزد (1392/03/12)

2. مطالعات طراحي شهري و ترافيكي ادامه بلوار جهاد تا بلوار مدرس(پل را آهن دانه سا- تقاطع با بلوار دشتي) يزد (1390/12/25)

3. مطالعات ساماندهي بلوار فقيه خراساني شهر يزد حد فاصل ميدان دروازه قرآن تا ميدان غدير (فاز1) (1390/06/05)

4. مطالعات طراحي شهري و ترافيكي بلوار جهاد تا مدرس يزد (1390/02/01)

5. مكانيابي و طراحي تابلوهاي راهنماي توريست در شهر يزد (1383/10/10)

6. شناسايي خصوصيات كالبدي - معماري پاركهاي علمي تحقيقاتي (1381/10/10)