لینک های ضروری
حسین محمدی‌منش

حسین محمدی‌منش

دانشیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی فیزیک
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۸۱دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی فیزیک
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه یزدشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش شیمی فیزیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ترمودینامیک آماری ۲ (دکتری)
ترمودینامیک آماری ۱ (کارشناسی ارشد)
شیمی سطح (کارشناسی ارشد)
شیمی فیزیک پیشرفته (کارشناسی ارشد)
طیف‌سنجی مولکولی شیمی فیزیک ۱، ۲
آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱، ۲
شیمی عمومی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
NMR حالت جامد
شیمی مهمان- میزبان

اطلاعات تماس

mohammadimanesh [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mohammadimanesh
https://pws.yazd.ac.ir/mohammadi ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232646 31232646