لینک های ضروری
حسین نورمحمد‌زاد

حسین نورمحمد‌زاد

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۰دانشگاه علم و صنعت ایرانمعماری
کارشناسی ارشد۱۳۵۷۱۳۶۵دانشگاه تهرانشهرسازی
کارشناسی۱۳۵۳۱۳۵۷دانشگاه اصفهانجغرافیا

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13941394دانشگاه یزدمدیر گروه شهرسازی
13811385دانشگاه یزد مدیرگروه شهرسازی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش‌ها و فنون طراحی شهری (۱) و (۲)
روش‌های برنامه‌ریزی شهری
روش پژوهش علمی پیشرفته
کارگاه طراحی شهری (۱) و (۳)
حقوق شهری
درآمدی بر شهرشناسی
کارگاه ساخت شهر
روش تحقیق دوره دکترا معماری
روش تحقیق در هنرهای تجسمی
کارگاه برنامه‌ریزی شهری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
روش‌های طراحی شهر
روش‌های برنامه‌ریزی شهر
ساخت شهر
روش تحقیق علمی و پیشرفته
بافت شهر

اطلاعات تماس

nourm [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mohammadzad
https://pws.yazd.ac.ir/hnourm ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234548 38223700