دسترسی سریع
حسین نورمحمد‌زاد
استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. تاثير بافت كالبد سوپربلوك هاي گلچينان مجموعه تاريخي شهر يزد بر خوانايي آن

حسين نورمحمدزاد, زهرا احمدي (1397)، سومين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي عمران، معماري و طراحي شهري، تبريز (شماره: 19898)

2. فهم ابزار تامين خلوت ساكنين در عرصه عمومي- خصوصي خانه در شهر يزد(نمونه موردي: خانه رسوليان)

حسين نورمحمدزاد (1397)، سومين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي عمران، معماري و طراحي شهري، تبريز (شماره: 19901)

3. بررسي مفهوم كالبد سبزراه به عنوان جزيي از زيرساخت سبز

حسين نورمحمدزاد, مهدي منتظرالحجه, سيده ياسمن حامدي (1397)، سومين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي عمران، معماري و طراحي شهري، تبريز (شماره: 19947)

4. زمينه گرائي ساختي، رويكردي بر چيدمان ساخت كالبد ميدان در ساخت كالبد تاريخي شهر، نمونه موردي ميدان بعثت شهر يزد

حسين نورمحمدزاد (1397)، چهارمين كنگره بين المللي توسعه پايدار، 2 مركزي (شماره: 19900)

5. تبيين اجزاي هويت در ساخت كالبد مجموعه تاريخي شهر يزد

حسين نورمحمدزاد, فرناز جوادي (1395)، چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران (شماره: 14587)

6. شاخصهاي مردم شهر هوشمند

حسين نورمحمدزاد (1395)، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز (شماره: 14580)

7. تاثير اقليم بر بافت مبتني بر حياط مركزي

حسين نورمحمدزاد (1394)، اولين كنفرانس بين المللي شهرسازي و مديريت توسعه شهري، شيراز (شماره: 14573)

8. فهم كردن هويت مكان در نظريات كنش متقابل نمادين

حسين نورمحمدزاد, فرناز جوادي (1394)، سومين كنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري، تهران (شماره: 14566)

9. تبيين شاكله معمار ذاكر در معماري

صديقه نوروزي, حسين نورمحمدزاد, كاظم مندگاري, سيد حميد ضياييان نوربخش (1394)، اولين كنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر، تبريز (شماره: 8842)

10. برقراري رابطه مطلوب مراتب انسان و معماري به واسطه مراتب ذكر

صديقه نوروزي, حسين نورمحمدزاد, كاظم مندگاري, سيد حميد ضياييان نوربخش (1394)، اولين كنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر، تبريز (شماره: 8843)

11. تعيين ابعاد نور در نظريه هاي گوناگون با تاكيد بر تحليل محتواي تعاريف آن

الهه گلذاري, حسين نورمحمدزاد (1393)، دومين كنگره بين المللي سازه، معماري و توسعه شهري، تبريز (شماره: 14563)

12. تحليل وضعيت مراكز اداري و تاسيسات حياتي شهر از نظر به كارگيري اصول پدافند غير عامل، نمونه موردي، منطقه سه شهر يزد

مرضيه نقيبي, حسين نورمحمدزاد, نيك زاد عليمرادي (1392)، ششمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران، مشهد (شماره: 14574)

13. بررسي عوامل موثر بر حضور شبانه در طراحي فضاهاي عمومي شهر

حسين نورمحمدزاد, ذكيه هوشيار (1392)، اولين همايش ملي شهرسازي و معماري در گذر زمان، قزوين (شماره: 14572)

14. تبيين پديدارشناسي هرمنوتيك در ايجاد حس تعلق به مكان انسان ساخت

فاطمه اسلامي, حسين نورمحمدزاد, سميه اميدواري (1391)، همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي، مشهد (شماره: 14564)

15. چگونگي فهم اثر هنري از منظر هرمنوتيك

فاطمه اسلامي, حسين نورمحمدزاد, سميه اميدواري (1391)، همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي، مشهد (شماره: 14565)