دسترسی سریع
حسین نورمحمد‌زاد
استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. تطبيق اجزاي ساخت معنا با ساخت كالبد در مجموعه تاريخي شهر يزد

فروزان رحماني, حسين نورمحمدزاد (1398)، مطالعات شهري، (31)، 109-125 (شماره: 22026)

2. Redesigning bazaar physical structure according to its dealing culture structure- case study: arab bazaar in ahvaz city

Hossein Noor Mohammad Zad, soraya maki (2018), International journal of architectural engineering and urban planning , 28(2), 202-214 (No: 20210)

3. تأليف راهنماي طراحي ساخت كالبد بازار، همساخت با الگوهاي رفتارخريد و فروش كنشگران آن-نمونة موردي: ساخت كالبد بازار اعراب شهر اهواز

حسين نورمحمدزاد, ثريا مكي نيري (1397)، معماري و شهرسازي ايران، 9(16)، 169-184 (شماره: 22027)

4. نقش جهت گيري كالبد فضاهاي شهري در ميزان آسايش اقليمي شهروندان (مطالعة موردي: شهر بندرعباس)

فواد خيرآبادي, حسين نورمحمدزاد, هوشمند عليزاده (1396)، جغرافيا و پايداري محيط، (24)، 15-31 (شماره: 19915)

5. Improving climatic comfort emphasizing the effect of sunshine radiation on the proper orientation of the physic of squares in yazd

Hossein Noor Mohammad Zad (2017), Asian journal of civil engineering (building and housing , 18(1), - (No: 14485)

6. The comparison between the identity structure of the society and the physical structure of the city

Hossein Noor Mohammad Zad (2017), Journal of architecture and urbanism , 41(1), 39-51 (No: 14907)