دسترسی سریع
محسن ابراهیمی خوسفی

محسن ابراهیمی خوسفی

استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921396دانشگاه تهرانسنجش از دور و GIS
کارشناسی ارشد13861389دانشگاه شهیدبهشتیسنجش از دور و GIS - منابع آب و خاک
کارشناسی13821386دانشگاه یزدمهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961399مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشوررئیس گروه خدمات پژوهشی استانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سنجش از دور فعال
برنامه‌نویسی تخصصی سنجش از دور
اقلیم‌شناسی ماهواره‌ای
هیدرولوژی
سنجش از دور شهری
نقشه‌برداری
تحلیل فضایی
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

mohsen.ebrahimi [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم انسانی و اجتماعی- ساختمان امامت- اتاق 211
31233558 38210310
اتاق مجازی