لینک های ضروری
کاظم مهتدیانی

کاظم مهتدیانی

استادیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه علامه طباطباییزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه تربیت مدرسزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی۱۳۵۶۱۳۶۴دانشگاه شیرازدبیری زبان و ادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13791388دانشگاه یزدمدیر داخلی مجله کاوش‌نامه
13731375دانشگاه یزدرییس اداره آموزش مجتمع علوم انسانی
13681371دانشگاه یزدمدیر گروه دروس عمومی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
متون نثر (گلستان، کلیله و دمنه، تاریخ بیهقی)
متون نظم (شاهنامه، بوستان و مسعود سعد)
دستور زبان
بدیع و سبک‌شناسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تصحیح متون
دستور زبان
سبک‌شناسی و بلاغت
نظم و نثر فارسی

اطلاعات تماس

kmohtadiani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232935 38212788