دسترسی سریع
سید حسین مجتهد‌زاده

سید حسین مجتهد‌زاده

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه تسوکوبا ژاپنژئوشیمی
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه تهرانمهندسی معدن - اکتشاف
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۵دانشگاه تهرانمهندسی معدن - اکتشاف

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش معدن اکتشاف
13861390دانشگاه یزدمدیر گروه معدن اکتشاف

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زمین‌شناسی ساختمانی
کارتوگرافی
برداشت زمین‌شناسی
نقشه برداری عمومی
ژئوشیمی اکتشافی ۱، ۲
ارزیابی ذخائر معدنی
تجزیه مواد معدنی
مباحث ویژه در اکتشاف
طراحی پروژه‌های ژئوشیمی اکتشافی
روش‌های ترسیمی در اکتشاف
ژئوشیمی آلی
تکتونیک صفحه‌ای و کانی‌سازی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ژئوشيمي اكتشافي
ارزيابي ذخاير معدني
ژئوشيمي آلي در اكتشاف نفت

اطلاعات تماس

hmojtahed [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mojtahedzadeh ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۴
31232519 38210995
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)