دسترسی سریع
حسین مختاری

حسین مختاری

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه بریستول انگلستانفیزیک حالت جامد
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۶۹دانشگاه اصفهانفیزیک حالت جامد
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۶دانشگاه شهید باهنر کرمانفیزیک اتمی مولکولی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش حالت جامد
13871393دانشگاه یزدرئیس دانشکده فیزیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
الکترودینامیک پیشرفته
خواص نوری و دی‌الکتریک جامدات
اپتیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رطوبت سنحهاي گرافن بر پاايه فيبر نوري
ساخت و بررسي ويژگيهاي نوري نانو ساختار اكسيد منيزيم الاييده با نيكل
تاثير نانو ساختارهابذر رسانندگي و خواص مكانيكي لايه هاي نازك
نقاط كوانتمي گرافن

اطلاعات تماس

phmh.mokhtari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mokhtari ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232780 38200132