دسترسی سریع
امیررضا کنجکاو منفرد
استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی