دسترسی سریع
امیررضا کنجکاو منفرد
استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

1. The role of social commerce in online purchase intention: mediating role of social interactions, trust, and electronic word of mouth

Amirreza Konjkav monfared, Mohammad Ghaffari, Mohamadreza Barootkoob, Milad Mohebali malmiry (2021)., Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 13(1), 22-39

2. Human resources competencies scale development and validation: an Iranian measure

Gholam Reza Bordbar, Amirreza Konjkav monfared, Mehdi Sabokro, Niloofar Dehghani, Elahe Hosseini (2021)., Industrial and Commercial Training, 53(1), 1-18

3. تأثير قابليت هاي پوياي صادراتي زعفران خراسان بر مزيت رقابتي و عملكرد با تأكيد بر دانش صادراتي

اميررضا كنجكاومنفرد, محمد هدايتي, فهيمه فرقاني اله آبادي (1399).، اقتصاد و توسعه كشاورزي، 34(4)، 447-461

4. بررسي تاثير درگيري ذهني گردشگران بر قصد بازديد مجدد از مقصد گردشگري با تاكيد بر نقش ارزش ويژه برند (مطالعه موردي شهر يزد)

اميررضا كنجكاومنفرد, محمد غفاري, امين تسليمي بابلي (1399).، مطالعات برنامه ريزي سكونتگاه هاي انساني، 15(3)، 130-147

5. توسعه مدل مبتني بر كاربردهاي پورتال اطلاعاتي سازماني در فضاي كاري شركت هاي فعال در تجارت الكترونيك

ليلا ملك پور, اميررضا كنجكاومنفرد, سعيد سعيدااردكاني (1399).، رشد فناوري، 16(63)، 1-11

6. واكاوي تأثير عوامل پذيرش نوآوري فناورانه و تعهد منابع بر قابليت هاي مديريت دانش به منظور افزايش مزيت رقابتي (نمونه پژوهش: شركت هاي دانش بنيان استان يزد)

اميررضا كنجكاومنفرد, سعيد سعيدااردكاني, ليلا ملك پور, محمدرضا باروت كوب, ميلاد محب علي مالميري (1399).، مديريت راهبردي دانش سازماني، 3(10)، 147-175

7. The influence of personality and social traits on the importance of brand design of luxury brands and brand loyalty

Amirreza Konjkav monfared, AREFEH MANSOURI, Negar Jalilian (2020)., american journal of business, 35(ahead-of-print), 1-22

8. تاثير راهبردهاي اكتشافي و بهره برداي بر شهرت برند گردشگري با تاكيد بر نقش وفاداري و تصوير ذهني گردشگران (مورد مطالعه: هتل هاي 4و5 ستاره شهر يزد)

اميررضا كنجكاومنفرد, الهه حسيني (1399).، گردشگري و توسعه، 9(3)، 191-206

9. مدل ساختاري تاثير دوسوتواني برند بر تعهد برند از طريق عملكرد، تصوير ذهني و شهرت برند

اميررضا كنجكاومنفرد, محمد مهدي خليليان اشكذري, سعيد سعيدااردكاني (1398).، فرآيند مديريت و توسعه - موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي رياست جمهوري، 32(1)، 113-133

10. واكاوي تأثير عدالت و مسئوليت اجتماعي و بازاريابي داخلي در دانشگاه اسلامي بر تمايل به ترك شغل با تأكيد بر نقش تعهد (مورد مطالعه: دانشگاه يزد)

اميررضا كنجكاومنفرد, محمد غفاري (1398).، فرهنگ در دانشگاه اسلامي، 9(1)، 45-60

11. واكاوي نقش تصوير ذهني گردشگران از برند بر شهرت مقصد گردشگري مطالعه موردي: شهر يزد

محمد غفاري, اميررضا كنجكاومنفرد, باقر عسگرنژاد نوري (1398).، گردشگري شهري، 6(2)، 45-59

12. تاثير استفاده از تاييد كننده هاي مشهور در پيام هاي بازرگاني تلويزيون در نگرش و قصد خريد مخاطبان

حميد بابايي ميبدي, اميررضا كنجكاومنفرد, احسان كريمي ميبدي (1398).، رسانه هاي ديداري و شنيداري، 13(30)، 253-277

13. نقش قابليت هاي پويا و دانش مشتري در تأثير قابليت هاي مديريت دانش بر عملكرد (نمونه پژوهش: شركت گاز استان يزد)

اميررضا كنجكاومنفرد, ليلا ملك پور, محمد حاجي قاسمي (1398).، مديريت راهبردي دانش سازماني، 2(5)، 83-118

14. نقش تجربه گردشگر در بهبود تصوير ذهني مقصد گردشگري اصفهان

محمد غفاري, احمد عباسي, اميررضا كنجكاومنفرد (1397).، گردشگري و توسعه، 7(2)، 97-112

15. اثر مسئوليتهاي اجتماعي بر توسعه ارزش ويژه برند مقصدهاي گردشگري مورد مطالعه شهر اصفهان

محمد غفاري, اميررضا كنجكاومنفرد (1397).، مطالعات اجتماعي گردشگري، 6(11)، 139-162

16. Perceived risks of individual investors in the capital market the antecedences and consequences

Amirreza Konjkav monfared, saeid fathi, ranjbarian bahram (2017)., International Journal of Business Innovation and Research, 14(2), 259-278

17. تبيين مدل ريسك ادراك شده مشتريان خدمات سرمايه گذاري

اميررضا كنجكاومنفرد, سعيد فتحي, بهرام رنجبريان (1394).، كاوش هاي مديريت بازرگاني، 7(14)، 191-210

18. نقش متغيرهاي روانشناختي و آگاهي بر تمايل به سرمايه گذاري با تاكيد

اميررضا كنجكاومنفرد, سعيد فتحي, بهرام رنجبريان (1395).، دانش مالي تحليل اوراق بهادار، (30)، 1-15