لینک های ضروری
مهدی منتظرالحجه

مهدی منتظرالحجه

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه تربیت مدرسطراحی شهری
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه تربیت مدرسطراحی شهری
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه یزدشهرسازی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده هنر و معماری
1396-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی شهر بومی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی نظری طراحی شهری
اندیشه‌ها و نظریات طراحی شهری
مبانی برنامه‌ریزی برای طراحان
مبانی و اصول طراحی زیست‌بوم شهرها
منظرسازی
بوم‌شناسی، برنامه‌ریزی و طراحی محیط
تحلیل فضای شهری
طرح شهرسازی ۱ و ۴
مبانی طراحی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریات طراحی شهری
بوم شهر
آسایش اقلیمی
منظر شهری
فضای شهری

اطلاعات تماس

montazer [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/montazer ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234550 36228833