دسترسی سریع
مهدی منتظرالحجه
دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. تحليل مفهوم اجتماع پذيري در فضاهاي جمعي شهري (نمونه پژوهي: پلازاهاي شهري)

ريحانه كلاهدوزان, محمدرضا نقصان محمدي, مهدي منتظرالحجه (1399)، هفتمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، تهران (شماره: 24258)

2. تبيين مفهوم رويكرد كشاورزي شهري در چارچوب نظريه هاي طراحي شهري

ندا طهماسبي بلداجي, مهدي منتظرالحجه, بهاره تدين (1399)، هفتمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، تهران (شماره: 24259)

3. توسعه پايدار شهري؛ ارزيابي ميزان دستيابي شهر كوالالامپور مالزي در دستيابي به شهري پايدار

مهدي منتظرالحجه, بهناز طاهريان (1398)، اولين همايش بين المللي و پنجمين همايش ملي معماري و شهر پايدار، تهران (شماره: 24260)

4. تبيين شاخص هاي حضور پذيري شهزونذان در ميادين تاريخي

منا نامداري, حميد ميرجاني ارجنان, مهدي منتظرالحجه (1398)، اولين همايش بين المللي و پنجمين همايش ملي معماري و شهر پايدار، تهران (شماره: 24262)

5. تدوين مولفه هاي كالبدي موثر بر بازطراحي منظر عيني در خيابان شهري

فاطمه اكبري چالشتري, مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد (1398)، دومين كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران، تهران (شماره: 21684)

6. بررسي تأثير دلبستگي مكاني بر ارتقاء كيفيت فضاهاي عمومي در محلات شهري، مورد پژوهي مراكز محلات

علي رياحي دهكردي, مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد (1398)، اولين همايش ملي كيفيت در فضاهاي معماري و شهري، زنجان (شماره: 21809)

7. معيارهاي ساماندهي پياده راه ها در ارتباط با نيازهاي اجتماعي شهري

مهديه كلانتري, مهدي منتظرالحجه, احمد استقلال (1398)، اولين همايش ملي كيفيت در فضاهاي معماري و شهري، زنجان (شماره: 24265)

8. فرآيند ادراك بصري محور تاريخي حافظ به مثابه رابطي در ساخت شهر شيراز

هاجر اسدپور, مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد (1397)، ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، تهران (شماره: 21651)

9. تبيين مفهوم دلبستگي مكاني در روانشناسي محيط

علي رياحي دهكردي, مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد (1397)، ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، تهران (شماره: 21681)

10. بررسي ميزان ادراك بصري در محور تاريخي حافظ شيراز

هاجر اسدپور, مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد (1397)، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران، تهران (شماره: 21650)

11. بررسي مفهوم كالبد سبزراه به عنوان جزيي از زيرساخت سبز

حسين نورمحمدزاد, مهدي منتظرالحجه, سيده ياسمن حامدي (1397)، سومين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي عمران، معماري و طراحي شهري، تبريز (شماره: 19947)

12. تعيين مولفه هاي كالبدي موثر بر ارتقا سطح پياده مداري در فضاهاي شهري پياده مدار

مهدي منتظرالحجه, هاجر اسدپور, سيده فاطمه خادمي, مهديه سادات قائم مقامي (1397)، كنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر پيشرو در كشورهاي اسلامي، مشهد (شماره: 19180)

13. ارائه راهكارهاي ساماندهي كفسازي فضاهاي شهري به منظور ارتقا حضور معلولين حركتي، نمونه مورد مطالعه پياده راه بلوار شهيد بهشتي شهر يزد

مهدي منتظرالحجه, مهرنوش اميريوسفي (1396)، پنجمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران ، معماري و مديريت شهري، تهران (شماره: 16339)

14. بررسي جايگاه فرآيند طراحي شهري در ساختار پروژه هاي حفاظت بافت هاي تاريخي، نمونه موردي طرح حفاظت جامع بافت تاريخي يزد

مهدي منتظرالحجه, علي رياحي دهكردي (1396)، پنجمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران ، معماري و مديريت شهري، تهران (شماره: 16340)

15. مكان يابي بهينه ايستگاه هاي اتوبوس بر اساس مدل AHP و با استفاده از GIS، نمونه مورد مطالعه شهرك دانشگاه در شهر يزد

مهدي منتظرالحجه, پرديس اكبري (1396)، پنجمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران ، معماري و مديريت شهري، تهران (شماره: 16342)

16. The process of achieving to sustainable cities

Mojtaba Sharif nejad, Mahdi Montazerolhodjah (2017), , تبريز (No: 16912)

17. تعيين عوامل موثر بر سنجش حس تعلق به مكان در مساجد

مهدي منتظرالحجه, پرديس اكبري, دل آرا توحيدي (1396)، كنفرانس عمران ، معماري و شهرسازي كشورهاي جهان اسلام، تبريز (شماره: 16946)

18. تبيين شاخص هاي هويت مكان در بافت هاي تاريخي، نمونه موردي: بافت تاريخي جوباره اصفهان

مهديه سادات قائم مقامي, مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد (1396)، كنفرانس عمران ، معماري و شهرسازي كشورهاي جهان اسلام، تبريز (شماره: 22226)

19. برنامه ريزي توسعه پايدار محيط هاي شهري با رويكرد توسعه كم اثر (LID)

مهدي منتظرالحجه (1396)، چهارمين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست، تهران (شماره: 15560)

20. مكانيابي پاركينگهاي عمومي بر اساس مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP) و روش VIKOR مطالعه موردي محدوده ميدان اطلسي شهر يزد

مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد, پگاه سلسبيليان, شيوا مطلب زاده (1395)، چهارمين كفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، تهران (شماره: 14741)

21. Identifying quality of life indicators in urban neighborhoods

Ahmad Esteghlal, Zahra Fotuhi, Mahdi Montazerolhodjah (2016), 4th. international congress on civil engineering architecture and urban development, تهران (No: 14768)

22. تبيين شاخص هاي كيفيت زندگي شهري در مطالعات ايران

احمد استقلال, زهرا فتوحي, مهدي منتظرالحجه (1395)، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز (شماره: 14740)