دسترسی سریع
مهدی منتظرالحجه
دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. بازشناسي عوامل موثر بر ادراك بصري شهروندان از فضاهاي شهري، مطالعه موردي: محور تاريخي حافظ شيراز

هاجر اسدپور, مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد (1399)، معماري و شهرسازي پايدار، 8(1)، 49-66 (شماره: 22796)

2. شناخت الگوي كاركرد فضا در حسينيه هاي شهر تفت

مريم رجبي قطرمي, محمدرضا نقصان محمدي, مهدي منتظرالحجه (1398)، مطالعات معماري ايران، 8(16)، 181-203 (شماره: 22518)

3. Urban environments sustainable development through low impact approaches

Mahdi Montazerolhodjah (2019), Progress in industrial ecology, 13(1), 16-28 (No: 20082)

4. Soundscape preferences of tourists in historical urban open spaces

Mahdi Montazerolhodjah, Mojtaba Sharif nejad, MohammadReza Montazerolhodjah (2019), International journal of tourism cities, 5(3), 465-481 (No: 21369)

5. ارزيابي و سنجش رابطه مولفه هاي كالبدي موثر بر امنيت با ميزان پايداري بافت هاي تاريخي

مجتبي شريف نژاد, مهدي منتظرالحجه (1398)، معماري و شهرسازي پايدار، 7(2)، 37-53 (شماره: 22671)

6. سنجش شاخص هاي كالبدي موثر بر مولفه زيبايي شناسي در توسعه هاي شهري معاصر (مطالعه موردي: نواحي آماده سازي شده در شهر يزد)

مهدي منتظرالحجه, بهار نوكار, مجتبي شريف نژاد, زهرا فتوحي (1397)، مطالعات شهري، 29(8)، 45-58 (شماره: 20093)

7. سنجش عوامل كالبدي موثر بر حس امنيت در فضاهاي شهري از ديدگاه سالمندان (مورد پژوهي ميدان خان يزد)

مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد, مريم رجبي قطرمي (1397)، معماري و شهرسازي ايران، 9(15)، 91-105 (شماره: 18477)

8. The characteristics of distinctive urban elements in citizens' cognitive maps, case study: the city of isfahan

Mahdi Montazerolhodjah, Mojtaba Sharif nejad, mohammadreza pourjafar (2018), International journal of architectural engineering and urban planning, 28(1), 37-47 (No: 18478)

9. ارزيابي كيفيت زندگي در نواحي مسكوني پرتراكم شهري (مورد مطالعه شهرك رزمندگان شهر يزد)

مهدي منتظرالحجه, زهرا فتوحي (1396)، مطالعات برنامه ريزي سكونتگاه هاي انساني، 12(4)، 935-951 (شماره: 17638)

10. ارزيابي و سنجش عوامل موثر بر ايجاد حس مكان در مراكز محله هاي شهري، مطالع موردي مراكز محل ه هاي شيخداد و شهرك دانشگاه در شهر يزد

مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد, سهيلا دهقان (1395)، مطالعات شهر ايراني اسلامي، 7(26)، 43-54 (شماره: 15092)

11. عوامل موثر بر ديدگاه استفاده ك نندگان از كيفيت محيطي فضاهاي فراغتي عمومي، مطالعه موردي پارك هاي شهر يزد

مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد (1395)، مطالعات شهري، 5(20)، 17-28 (شماره: 12994)