دسترسی سریع
مهدی منتظرالحجه
دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. كاربست نتايج پژوهش در فضاهاي شهري در بازطراحي و ارتقاء پياده مداري در ميدان شهري و محور پياده رو مجاور پارك شادي يزد (پيشنهاديه پروژه) (1399/08/26)

2. سامان دهي سيما و منظر بلوار امام حسين اكرميه (پيشنهاديه پروژه) (1398/10/29)

3. مطالعات امكان سنجي و مكان يابي پارك دوچرخه ها در شهر يزد (پيشنهاديه پروژه) (1398/10/29)