دسترسی سریع
سید محمد موسوی‌نژاد

سید محمد موسوی‌نژاد

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۸مرکز تحقیقات DESY -هامبورگ آلمانفیزیک ذرات بنیادی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۸دانشگاه صنعتی اصفهانفیزیک ذرات بنیادی
کارشناسی۱۳۷۲۱۳۷۶دانشگاه یزددبیری فیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961398دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک
13971397دانشگاه یزددبیر نهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
13931397دانشگاه یزدعضو کارگروه نظارت و ارزیابی موسسات پژوهشی و فناوری استان
13931395دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی
13891389دانشگاه یزددبیر اولین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها
13811383دانشگاه یزدمعاون دانشکده فیزیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه میدان‌های کوانتومی
مکانیک کوانتومی نسبیتی
مکانیک کوانتومی پیشرفته
مکانیک کوانتومی ۱، ۲
فیزیک مدرن
مکانیک تحلیلی
فیزیک ذرات بنیادی
ترمودینامیک و مکانیک آماری
فیزیک پایه ۱، ۲ و ۳

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فيزيك انرژي هاي بالا
ماده تاريك
فرايندهاي هسته اي

اطلاعات تماس

mmoosavi [at] yazd.ac.ir
http://www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP1000028 ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
312327۸۹ 38200132