دسترسی سریع
سید محمد‌علی موسوی‌زاده

سید محمد‌علی موسوی‌زاده

استادیار، گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۲دانشگاه فردوسی مشهدسنگ‌شناسی رسوبی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه فردوسی مشهدسنگ‌شناسی رسوبی
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه شهید چمران اهواززمین‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سنگ‌شناسی رسوبی
زمین‌شناسی نفت
چینه‌شناسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
چينه نگاري سكانسي كربناته
رسوب شناسي
ژئوشيمي ايزوتوپ
آب و هواي قديمه

اطلاعات تماس

moosavizadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/moosavizadeh ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31233349 38210644