دسترسی سریع
غلامحسین مرادی

غلامحسین مرادی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه تهرانجنگل‌داری و اقتصاد جنگل
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه تهرانجنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه لرستانمهندسی منابع طبیعی- جنگل‌داری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سنجش از دور تکمیلی
اقتصاد منابع آب
اقتصاد محیط زیست
سیستم اطلاعات جغرافیایی تکمیلی
اقتصاد منابع طبیعی
ارزش‌گذاری اقتصادی محیط زیست
تجزیه و تحلیل سیستمی در محیط زیست
مهندسی سیستم و اندیشه سیستمی
اقتصاد جنگل تکمیلی
مدیریت پایدار جنگل

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اكولوژي گونه‌هاي گياهي
اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست
سنجش از دور در جنگل
تحليل سيستمي

اطلاعات تماس

moradi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/moradi ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31233310 31234958
اتاق مجازی