دسترسی سریع
غلامحسین مرادی

غلامحسین مرادی

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه تهرانجنگل‌داری و اقتصاد جنگل
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه تهرانجنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه لرستانمهندسی منابع طبیعی- جنگل‌داری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سنجش از دور تکمیلی (کارشناسی‌ارشد)
نقشه و GIS در گردشگری (کارشناسی)
سیستم اطلاعات جغرافیایی تکمیلی (کارشناسی‌ارشد)
اقتصاد پروژه‌های منابع آب (دکتری)
تجزیه و تحلیل سیستمی در محیط زیست (کارشناسی‌ارشد)
مهندسی سیستم و اندیشه سیستمی (کارشناسی‌ارشد)
اقتصاد محیط زیست (کارشناسی‌ارشد)
اقتصاد منابع آب (کارشناسی‌ارشد)
اقتصاد منابع طبیعی (کارشناسی)
ارزش‌گذاری اقتصادی محیط زیست (کارشناسی‌ارشد)
اقتصاد جنگل تکمیلی (کارشناسی‌ارشد)
مدیریت پایدار جنگل (کارشناسی‌ارشد)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اكولوژي گونه‌هاي گياهي
اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست
سنجش از دور در جنگل
تحليل سيستمي

اطلاعات تماس

moradi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/moradi ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31233310 31234958
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)