دسترسی سریع
علی مروتی شریف‌آبادی
دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی

1. The application of artificial intelligence in the analysis of online customer reviews

Alireza Rajabipoor Meybodi, Hossein Arjmandi Herat, Amirreza Konjkav monfared, Ali Morovati Sharifabadi (2019), 16th international conference on management, تهران (No: 22038)

2. برر سي تاثير نوآوري باز بر بعد اقتصادي زنجيره ي تامين با ا ستفاده از تكنيك مدلسازي معادلات ساختاري (مورد مطالعه واحدهاي صنايع غذايي مشهد)

ليلا هلاليان, علي مروتي شريف آبادي, مهدي عاشوري (1398)، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد (شماره: 21892)

3. ارائه مدلي براي بهبود عملكرد زنجيره تامين لارج با استفاده از رويكرد پويايي سيستم در صنعت U- PVC

سجاد غلامي, علي مروتي شريف آبادي (1398)، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد (شماره: 22138)

4. بررسي تاثير فرآيند ايجاد قابليت پويا بر دوسوتواني زنجيره تامين

فرزاد جوهري نعيمي, علي مروتي شريف آبادي, داود عندليب اردكاني, سيدعلي ميرنژاد (1397)، پنجمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مديريت و حسابداري، 2 مركزي (شماره: 17892)

5. بررسي تاثير دوسوتواني بر توانايي هاي رقابتي تركيبي زنجيره تامين

علي مروتي شريف آبادي, داود عندليب اردكاني, سيدعلي ميرنژاد, فرزاد جوهري نعيمي (1396)، چهارمين كنفرانس بين المللي تكنيك هاي مديريت و حسابداري، 2 مركزي (شماره: 17940)

6. شناسايي ابعاد تأثيرگذار بر امنيت اطلاعات بر اساس مدل BMIS با روش ديمتل

مسلم خاك بيز, علي مروتي شريف آبادي (1396)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران، شيراز (شماره: 21894)

7. اولويت بندي و انتخاب سبد پروژه با استفاده از تكنيك كپراس فازي

علي مروتي شريف آبادي, عليرضا ناصرصدرآبادي, محمدمحسن خدائي ميدانشاه (1396)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و حسابرسي پويا، تهران (شماره: 17502)

8. اولويت بندي و انتخاب سبد پروژه با استفاده از تاپسيس فازي

علي مروتي شريف آبادي, محمدمحسن خدائي ميدانشاه, عليرضا ناصرصدرآبادي (1396)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، ساري (شماره: 17501)

9. ارائه ي مدلي از عوامل موثر بر اجراي سيستم مديريت دانش با استفاده از ISM

مهدي گران, علي مروتي شريف آبادي, سيدمحمود زنجيرچي (1394)، هشتمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مديريت دانش، تهران (شماره: 11702)

10. گزينش راهبرد مناسب مديريت دانش با استفاده از فرايند تحليل شبكه اي (مورد مطالعه كارخانه گرانيت نازسرام ميبد)

علي مروتي شريف آبادي, سيد حيدر ميرفخرالديني, فرزان زنديان (1394)، اولين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، كارآفريني و آموزش ايران، تهران (شماره: 9072)

11. اولويت بندي شاخص هاي زنجيره ي ت مين سبز با استفاده از روش DEMATEL شركت پتروشيمي پرديس

علي مروتي شريف آبادي, سيدحبيب اله ميرغفوري, فاضل موسوي (1394)، چهارمين كنفرانس ملي مديريت و اقتصاد پايدار با رويكرد استراتژيك، شيراز (شماره: 8921)

12. ارائه مدل سنجش رضايت مشتريان آنلاين بانك ملي استان كرمان

علي مروتي شريف آبادي, نجمه سليمي دردري, فاطمه تقوي, عبداله فرهادي (1394)، اولين كنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 8929)

13. رتبه بندي راهبردها با استفاده از شاخص هاي مدل فريمن و با رويكرد تركيبي ANP، ويكور فازي و تحليل رابطه اي خاكستري (مورد مطالعه حوزه ي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد)

سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي, نجمه باغياني, محدثه مسافري (1394)، كنفرانس بين المللي مديريت فرهنگ و توسعه اقتصادي، مشهد (شماره: 8814)

14. سنجش كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تكنيك تحليل پوششي داده ها

علي مروتي شريف آبادي, كاظم رئيسي, ابوالفضل امينيان جزي (1393)، اولين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد، شيراز (شماره: 8409)

15. شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر انتخاب ت مين كننده با رويكرد فازي (مورد مطالعه شركت آرافن نايين)

محمدرضا ربيعي مزرعه شاهي, علي مروتي شريف آبادي (1393)، دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي درعلوم مديريت وحسابداري، تهران (شماره: 8051)

16. نقش مديريت استراتژيك منابع انساني و استراتژي هاي مديريت فرهنگ در موفقيت سازمان

علي مروتي شريف آبادي, فاطمه حقير ابراهيم آبادي, زينب السادات ميرجعفري (1393)، اولين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري با رويكرد ارزش آفريني، تهران (شماره: 8004)

17. حل مس له ي مسيريابي وسيله ي نقليه و زمان بندي توزيع موادغذايي فاسدشدني با الگوريتم كلوني مورچگان

علي مروتي شريف آبادي, مهناز باروت كوب, نگار جليليان (1393)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، تهران (شماره: 7954)

18. كاربرد منطق فازي و تكنيك تصميم گيري براي انتخاب و ارزيابي ت مين كنندگان در زنجيره ي ت مين

علي مروتي شريف آبادي, هوشمند باقري قره بلاغ, محمدرضا غلامي (1393)، اولين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت، تهران (شماره: 8813)

19. ارائه مدل تلفيقي تحليل پوششي داده ها و شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت ارزيابي و پيش بيني عملكرد شعب بانك (مطالعه موردي شعب بانك تجارت يزد)

سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي, فاطمه زماني (1393)، سومين كنفرانس ملي حسابداري و مديريت، تهران (شماره: 7828)

20. ارزيابي عملكرد سازمان با استفاده از رويكرد تركيبي تحليل پوششي داده هاي فازي و كارت امتيازي متوازن (مطالعه ي موردي شعب بانك تجارت استان يزد)

سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي, وحيد نام آوران (1393)، سومين كنفرانس ملي حسابداري و مديريت، تهران (شماره: 7829)

21. بررسي رابطه ي انواع سبك هاي رهبري با ميزان تفكر استراتژيك در مديران سازمان هاي دولتي استان يزد

علي مروتي شريف آبادي, ياسر صولتي, مسعود دهقاني قمشاني (1393)، سومين كنفرانس ملي حسابداري و مديريت، تهران (شماره: 8809)

22. ارزيابي عملكرد و رتبه بندي دانشكده هاي دانشگاه يزد با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها

علي مروتي شريف آبادي, سيد حيدر ميرفخرالديني, هادي خاكي اردكاني (1393)، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مديريت كسب و كار، تبريز (شماره: 8810)

23. بررسي عوامل موثر بر افول صنعت نساجي استان يزد

مهدي شكوهي, علي مروتي شريف آبادي (1393)، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مديريت كسب و كار، تبريز (شماره: 8811)

24. صنعت نساجي ايران از گذشته تا به امروز چالش ها و راهكارها

مهدي شكوهي, علي مروتي شريف آبادي (1393)، دومين كنفرانس ملي پويايي مديريت، توسعه اقتصادي و مديريت مالي، شيراز (شماره: 8812)

25. ارائه ي مدلي جهت شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر برگرايش موديان مالياتي به استفاده از سيستم الكترونيكي پرداخت ماليات

محمدعلي حسين قاسمي, علي مروتي شريف آبادي, عليرضا ناصرصدرآبادي (1393)، نخستين كنفرانس ملي آينده پژوهي، مديريت و توسعه، (شماره: 8807)

26. پيش بيني بازده سهام با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون چندمتغيره )مطالعه ي موردي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

علي مروتي شريف آبادي, مريم گلشن (1392)، دومين كنفرانس ملي حسابداري مديريت مالي و سرمايه گذاري، گرگان (شماره: 8808)