دسترسی سریع
علی مروتی شریف‌آبادی
دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی

1. Compiling the strategies of alfa mining company and prioritizing them by waspas method

Seyed Moslem Mirzaee, , Alireza Naser sadrabadi, Ali Morovati Sharifabadi (2020), Logforum, 16(3), 447-463 (No: 23249)

2. طراحي مدل ارتقاي دوسوتواني زنجيره تأمين با رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري (مورد مطالعه: صنعت فولاد استان يزد)

علي مروتي شريف آبادي, داود عندليب اردكاني, سيدعلي ميرنژاد, فرزاد جوهري نعيمي (1398)، مديريت بهره وري، 12(48)، 7-35 (شماره: 20471)

3. مديريت راهبردي تفكيك آب شرب از آب بهداشتي در شهرستان يزد با استفاده از تحليل SWOT و AHP

فرزانه فتوحي فيروزآباد, محمدرضا اختصاصي, محمد سفيد, علي مروتي شريف آبادي (1398)، آب و فاضلاب، 30(2)، 113-120 (شماره: 21257)

4. طراحي مدل تخصيص فرآورده هاي خوني در شرايط عدم قطعيت(مورد مطالعه: سازمان انتقال خون يزد)

محبوبه زارع زاده, زهرا ناجي عظيمي, علي مروتي شريف آبادي, محمدعلي پيرايش (1398)، پژوهش هاي نوين در تصميم گيري، 4(2)، 71-96 (شماره: 21288)

5. نقش ابعاد مديريت زنجيره تأمين پايدار در عملكرد پايداري تعاوني هاي كشاورزي استان مازندران

ندا طهماسبي روشن, علي مروتي شريف آبادي, سيدحبيب اله ميرغفوري, سيد حيدر ميرفخرالديني (1398)، تعاون و كشاورزي، 8(29)، 1-33 (شماره: 21289)

6. از زنجيره تأمين پايدار تا پايداري شركت و رضايت ، وفاداري و تبليغات دهان به دهان مشتريان

ندا طهماسبي روشن, علي مروتي شريف آبادي, سيد حيدر ميرفخرالديني, سيدحبيب اله ميرغفوري (1398)، بررسي هاي بازرگاني، 17(98)، 7-29 (شماره: 22464)

7. كابرد مدل جامع قابليت هاي سازماني در چرخه OODA

حميدرضا محمدي, سيدمحمود زنجيرچي, سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي (1398)، فرماندهي و كنترل، 3(2)، 72-86 (شماره: 22989)

8. تحليل راهبردهاي حفاظتي و توسعه گردشگري محوطه هاي تاريخي ايران (رويكرد تصميم گيري چند شاخصه فازي)

حميد ضرغام بروجني, اكبر پورفرج, علي مروتي شريف آبادي, فاطمه عزيزي (1397)، راهبرد اجتماعي- فرهنگي، 7(29)، 209-241 (شماره: 21287)

9.

اميراحسان زاهدي مقدم, سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي (1397)، ، 5(1523345)، 1-21 (شماره: 18494)

10. Development of causal model of sustainable hospital supply chain management using the intuitionistic fuzzy cognitive map (ifcm) method

Habib allah Mirghafoori, Ali Morovati Sharifabadi, Salim Karimi takalo (2018), Journal of industrial engineering and management, 11(3), 588-605 (No: 18604)

11. پيكره بندي زنجيره تامين پايدار بخش خدمات درماني با استفاده از روش نقشه شناختي فازي (مورد مطالعه: بيمارستان هاي شهرستان كرمان)

سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي, سليم كريمي تكلو (1397)، مجله مديريت ارتقاي سلامت، 2(7)، 9-16 (شماره: 18721)

12. طراحي مدل يكپارچه توسعه سطح نوآوري و تجاري سازي شركت هاي دانش بنيان ايران

سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي, اميراحسان زاهدي مقدم (1397)، ابتكار و خلاقيت در علوم انساني، 7(4)، 107-142 (شماره: 18727)

13. پهنه بندي و مقايسه ويژگي هاي موثر بر كيفيت چاه هاي آب آشاميدني در محدوده شهر يزد با كاربرد زمين آمار

فرزانه فتوحي فيروزآباد, محمدرضا اختصاصي, محمد سفيد, علي مروتي شريف آبادي (1397)، مرتع و آبخيزداري، 71(1)، 223-240 (شماره: 21278)

14. تبليغات بر بدنه محصولات، رسانه اي همگرا

ماريه قزل سفلي, علي مروتي شريف آبادي (1397)، مطالعات رسانه اي، 13(41)، 115-128 (شماره: 21441)

15. گردشگري ديني، الزامات، راهبردها و پيامدها

حميد ضرغام بروجني, مجتبي محمودزاده, علي مروتي شريف آبادي, فائزه اسديان اردكاني (1397)، مديريت اسلامي، 26(2)، 213-237 (شماره: 21475)

16. نگاشت نقشه يكپارچه توسعه سطح نوآوري و تجار ي ساز ي شركتهاي دانش بنيان ايران با استفاده از رويكرد تحليل و توسعه گزينه هاي استراتژيك

اميراحسان زاهدي مقدم, سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي (1396)، مديريت توسعه فناوري، 5(3)، 79-104 (شماره: 18891)

17. تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر جنبههاي عملكرد سازماني (مورد مطالعه هتلهاي 3 تا 5 ستاره مشهد)

حسين نيكو, علي مروتي شريف آبادي (1396)، مطالعات مديريت گردشگري، 12(39)، 27-48 (شماره: 15967)

18. استفاده از روش نقشه شناختي در طراحي مدل زنجيره تمين پايدار بيمارستان ها در محيط فازي نوع 2

سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي, سليم كريمي تكلو (1396)، مجله مديريت بهداشت و درمان، 8(3)، 51-64 (شماره: 16046)

19. اولويت بندي استراتژي هاي سازماني

سيد حيدر ميرفخرالديني, علي مروتي شريف آبادي, مهران محمدي (1396)، پژوهش هاي مديريت راهبردي، 23(66)، 81-109 (شماره: 21442)

20. ارزيابي برنامه هاي پيشرفت وتوسعه تامين كنندگان سبز (GSD) براساس روش - ANP خاكستري

علي مروتي شريف آبادي, سيد حيدر ميرفخرالديني, سمانه راش, هادي خاكي اردكاني (1396)، بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد، 28(3)، 421-432 (شماره: 23225)

21. تحليلي بر عوامل موثر بر موفقيت تحويل خدمت در دولت الكترونيك (مطالعه موردي خدمات الكترونيك دانشگاه يزد)

سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي, ياسمين برومند زاد, فاطمه زماني (1395)، مديريت توليد و عمليات، 7(2)، 117-136 (شماره: 4254)

22. ارائه ي الگوي استقرار زنجيرهي تمين سبز در شركت پتروشيمي پرديس با استفاده از روش نقشه شناختي فازي

علي مروتي شريف آبادي, حميد حنظل عيداني, فاضل موسوي (1395)، مديريت زنجيره تأمين، 18(54)، 65-78 (شماره: 15968)

23. Presenting a model for evaluation and selecting suppliers using interpretive structure modeling (ism)

Ali Morovati Sharifabadi, Alireza Naser sadrabadi, , (2016), International journal of industrial engineering and productional research-, 27(2), 109-120 (No: 8135)

24. تحليل عوامل موثر بر رضايت گردشگران داخلي استان يزد با استفاده از مدل ديمتل فازي

علي مروتي شريف آبادي, فاطمه عزيزي, زينت جمشيدي (1395)، مطالعات مديريت گردشگري، 33(11)، 85-104 (شماره: 12007)

25. مدل سازي عوامل موثر بر مطالبات معوق بانكي با استفاده از رويكرد پويايي سيستم

محبوبه خيرخواه, جمال برزگري خانقاه, علي مروتي شريف آبادي (1395)، پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، 24(79)، 29-55 (شماره: 12450)

26. حل مسئله مسيريابي وسايل نقليه و راهبرد حمل و نقل متقاطع با اگوريتم جست وجوي پراكنده

علي مروتي شريف آبادي, مهناز باروت كوب (1395)، مديريت صنعتي، 8(1)، 75-96 (شماره: 13057)

27. شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگري يزد با رويكرد VIKOR فازي

علي مروتي شريف آبادي, فرزانه ابوهاشم آبادي, فائزه اسديان اردكاني (1395)، گردشگري و توسعه، 5(7)، 129-147 (شماره: 13791)

28. شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي

سيدعلي نقوي, سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي (1395)، مطالعات مديريت ورزشي، (36)، 93-112 (شماره: 13792)

29. ارزيابي وضعيت كيفيت خدمات بر اساس رويكرد مديريت ارتباط با بيمار (مورد مطالعه بيمارستان خصوصي مرتاض يزد)

علي مروتي شريف آبادي, رضا ابراهيم زاده پزشكي, ابوالفضل نوري خضرآباد, نجمه حاجيان (1394)، طلوع بهداشت، 14(2)، 90-105 (شماره: 4223)

30. ارائه ي راهكاري نوين در جهت اولويت بندي عوامل غيرمالي موثر بر فروش سهام شركت ها با رويكرد تلفيقي مدل كانو و QFD (مورد مطالعه بورس اوراق بهادار يزد)

علي مروتي شريف آبادي, رضا ابراهيم زاده پزشكي, مهدي ابوالقاسمي خرانق (1394)، سياست گذاري اقتصادي، 7(13)، 85-110 (شماره: 4241)

31. بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان، با رويكرد مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از روش دلفي فازي و مدل پويايي سيستم( مطالعه ي موردي مجتمع فولاد مباركه اصفهان)

سيدحبيب اله ميرغفوري, علي مروتي شريف آبادي, انسيه تاكي (1394)، تحقيقات بازاريابي نوين، (3)، 199-218 (شماره: 11066)

32. طراحي مدل فراتركيب عوامل موثر بر طلاق با مرور نظام مند مطالعه هاي پيشين

سيدمحمد عرب, رضا ابراهيم زاده پزشكي, علي مروتي شريف آبادي (1393)، اپيدميولوژي ايران، 10(4)، 10-22 (شماره: 4688)

33. مقايسه ي عملكرد سازمان ها در پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از رويكرد تركيبي ANP و DEMATEL فازي

شيما شاه حسيني بيده, علي مروتي شريف آبادي, سيدمحمود زنجيرچي (1393)، تحقيقات بازاريابي نوين، (1)، 195-212 (شماره: 8123)

34. يافتن مناسب ترين ساختار شبكه ي عصبي مصنوعي با استفاده از روش طراحي آزمايشات تاگوچي

علي مروتي شريف آبادي, رسول خوانچه مهر (1393)، چشم انداز مديريت صنعتي، (13)، 121-142 (شماره: 4245)

35. ارائه ي مدل تئوريكي براي همسويي راهبردهاي توليد، بازاريابي و كسب و كار

علي مروتي شريف آبادي, حجت الله صادقي, مسلم رضايي تقي آبادي (1393)، كاوش هاي مديريت بازرگاني، 6(11)، 85-104 (شماره: 8703)

36. شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر جذب سپرده هاي مشتريان در بانك با استفاده از روش ويكور فازي (مورد مطالعه بانك صادرات استان يزد)

علي مروتي شريف آبادي, مريم گلشن, مريم خوانين زاده (1392)، بهبود مديريت، 7(2)، 143-163 (شماره: 3579)

37. بررسي نقش واحد سازماني حسابداري در در اتحاذ تصميمات برون سپاري سازمان (مطالعه ي موردي شركت هاي فعال در صنعت نساجي شهرستان يزد)

شهناز نايب زاده, علي مروتي شريف آبادي, مريم گلشن (1392)، حسابداري مديريت، 6(18)، 73-85 (شماره: 3583)

38. ارزيابي كارايي پايگاه هاي امداد جاده اي هلال احمر استان يزد در طرح نوروزي با استفاده از روش ناپارامتريك تحليل پوششي داده ها

حامد صديقي, علي مروتي شريف آبادي (1392)، امداد و نجات، 5(3)، 1-9 (شماره: 4222)

39. انتخاب ت مين كنندگان با رويكرد MCDM فازي و QFD فازي (مورد مطالعه شركت سنو پارس يزد)

علي مروتي شريف آبادي, فاطمه كاظمي, مژده حياتي (1392)، چشم انداز مديريت صنعتي، 1(10)، 129-146 (شماره: 4225)

40. Presentation of mathematical model of human resource allocation inorganizations with organizational costs reduction orientation (case study finance and economy affairs organization ardakan township)

, , Ali Morovati Sharifabadi (2013), International research journal of applied and basic sciences, 6(2), 136-143 (No: 4687)