لینک های ضروری
رضا مرشد
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

1. اختراع : تقويت برشي تيرهاي بتني به روش كاشت ميلگرد پيش تنيده در ارتفاع مقطع (), (1396/05/08)

2. اختراع : فرآيند مقاوم سازي خمشي موثر تير ها با ورقه هاي پليمر اليافي با ايجاد ريز تركهاي اوليه (), (1395/10/12)