لینک های ضروری
رضا مرشد
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

1. اثر تقويت خارجي بر عملكرد لرزه اي ديوارهاي خشتي

هادي ميبديان, رضا مرشد, آزيتا اسعدي, ابوالفضل اسلامي حسن آبادي (1397).، سومين كنفرانس بين المللي و هفتمين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، همدان

2. Near surface mounted retrofitting of traditional adobe walls using steel rebars

Hosein Mirabi banadahi, , Reza Morshed (2018)., The 3rd International and 7th National Conference on Modern materials and Structures in Civil Engineering, همدان

3. اثر تقويت خارجي بر عملكرد لرزهاي ديوارهاي خشتي

هادي ميبديان, رضا مرشد, آزيتا اسعدي, ابوالفضل اسلامي حسن آبادي (1397).، سومين كنفرانس بين المللي و هفتمين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، همدان

4. بررسي رفتار جانبي ديوارهاي خشتي تحت سربارهاي قائم مختلف

علي ميرجليلي, رضا مرشد, ابوالفضل اسلامي حسن آبادي (1397).، سومين كنفرانس بين المللي و هفتمين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، همدان

5. مطالعه آزميشگاهي اتصال نيمه صلب پيشنهادي در سازه هاي بتني

رضا مرشد, حميدرضا شايق, محمد رضا ميرجليلي (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

6. مروري بر مدل بست و بند براي اتصالات تير به ستون بتني تقويت شده با CFRP

رضا مرشد, اميرحسين پيري اردكاني, اميرحسين زارع, محمدميلاد دهقاني تفتي (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

7. بررسي و مقايسه نتايج عددي و آزمايشگاهي سرشمع سه بعدي با استفادهداز مدل بست و بند

رضا مرشد, مسعود قوه عود, حسين واعظ دليلي, سهيل استكي, علي روزبهاني (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

8. بررسي تقويت خمشي تيرهاي بتن آرمه تحت بار ثابت با استفاده از ميلگرد پيش تنيده NSM

رحيم منصوري بيدكاني, رضا مرشد, داوود مستوفي نژاد (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

9. ارزيابي عملكرد اتصال نيمه صلب بتني در كاهش نيازهاي لرزه اي در قابهاي بتن مسلح

حميدرضا شايق, رضا مرشد, محمد رضا ميرجليلي (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

10. ساخت بتن توانمند اليافي و تعيين مقاومت فشاري 28 روزه آن

حامد ربيعي, مهدي خدادادسريزدي, رضا مرشد (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

11. مروري بر تاثير پيچش بر خصوصيات مكانيكي و لرزه اي بتن توانمند اليافي تحت بار هاي سيكلي

حامد ربيعي, مهدي خدادادسريزدي, رضا مرشد (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

12. تحليل و طراحي كوله پل به روش بست وبند طبق aci-318

رحيم منصوري بيدكاني, محمدجواد باهنر, محمد كاظميان, اميد الهامي, رضا مرشد (1396).، ششمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، يزد

13. بررسي تقويت برشي تيرهاي بتني با ميلگرد GFRP به روش نزديك به سطح

معين رمضان پور بهجردي, رضا مرشد (1395).، اولين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت، تهران

14. بررسي اثر شكل و فاصله شيار بر روي رفتار تير بتني تقويت شده برشي با ميلگرد GFRP به روش نزديك به سطح اصلاح شده

معين رمضان پور بهجردي, رضا مرشد (1395).، اولين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت، تهران

15. تحليل و طراحي ناحيه مهاري كابل كششي پيش تنيدگي پلها به روش مدل سازي خرپايي

رضا مرشد, علي ميرجليلي, حسين ميرابي بنادكي, هادي ميبديان (1395).، سومين كنگره علمي پژوهشي افق هاي نوين در حوزه مهندسي عمران،معماري،فرهنگ و مديريت شهري ايران، تهران

16. كاربرد مدل بست و بند در طراحي اتصال ستون هاي خارج از مركز

رضا مرشد, مائده سادات جعفرنيا, طراوت شمس هفشجاني, نسيم حيدري هفشجاني (1395).، سومين كنگره علمي پژوهشي افق هاي نوين در حوزه مهندسي عمران،معماري،فرهنگ و مديريت شهري ايران، تهران

17. مقايسه روشهاي جلوگيري از جداشدگي در تيرهاي بتني تقويت شده بصورت خمشي

رضا مرشد, علي شاهي اردكاني (1394).، سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري ومديريت شهري، تهران

18. بررسي اثر افزايش سطح مقطع و تعداد لايه هاي ورق بر روي رفتار تيرهاي بتني تقويت شده بصورت خمشي

سيدعلي نبوي زاده, رضا مرشد (1394).، سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري ومديريت شهري، تهران

19. بررسي اثر محل مهار مكانيكي فشاري بر روي رفتار تير هاي بتني تقويت شده

سيدعلي نبوي زاده, رضا مرشد (1394).، سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري ومديريت شهري، تهران

20. ارزيابي و تقويت قابهاي بتني بر مبناي شاخص خسارت

رضا مرشد, سيدعلي گلستانه (1394).، سومين كنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري، تهران

21. مروري بر روشهاي متداول تقويت خمشي تيرهاي بتن آرمه به وسيله پليمر هاي اليافي

مهربد برزگر, رضا مرشد (1394).، اولين كنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي، مديريت شهري، يزد

22. كاربرد روش خرپايي در طراحي سرشمع سه بعدي

رضا مرشد, حامد ربيعي, سيما صالحي (1394).، اولين همايش ملي توسعه پايدار شهري، تهران

23. بررسي اثر افزايش پهنا تير بر رفتار ديوار برشي همبند

وحيد ملك شاهيان, رضا مرشد, حسينعلي رحيمي (1394).، همايش بين المللي معماري،عمران و شهرسازي در هزاره سوم، تهران

24. بررسي اثر افزايش پهنا تير همبند بر ترك خوردگي ديوار برشي

وحيد ملك شاهيان, رضا مرشد, حسينعلي رحيمي بندرآبادي (1394).، اولين همايش بين المللي معماري عمران و شهرسازي در هزاره سوم، تهران

25. طراحي تير با تكيه گاه پلكاني با روش خرپايي

رضا مرشد, خسرو خالقي, آزاده عليپور (1394).، كنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تكنولوژي،

26. كاربرد روش خرپايي در طراحي تير عميق داراي بازشو

رضا مرشد, سيدمحمد حجازي, مسعود احمدي نژادقراچه, مهناز اكبرزاغي (1394).، دهمين كنگره يبن المللي مهندسي عمران، تبريز

27. اصول طراحي ديوار برشي بتني با باز شو با استفاده از مدل بست و بند

رضا مرشد, آناهيتا اژنگ, فتانه البندي (1394).، دهمين كنگره يبن المللي مهندسي عمران، تبريز

28. ارزيابي عددي اثر ضربه بر دال هاي تقويت شده توسط الياف پليمري

عليرضا عموسلطاني, رضا مرشد, داوود مستوفي نژاد, سعيد ميرزايي (1394).، دهمين كنگره يبن المللي مهندسي عمران، تبريز

29. تعيين چيدمان فولاد تسليح بهينه براي نواحي كرنش آشفته ي سازه هاي بتن مسلح

رضا مرشد, نيما باقدم, محمد كمال الديني عزآبادي, سعيد ميرزايي (1393).، دومين كنگره بين المللي سازه، معماري و توسعه شهري، تبريز

30. طراحي تيرهاي با انتهاي پلكاني (Dapped End) با استفاده از مدل خرپايي (Strut Tie)

رضا مرشد, علي شاهمندي هونجاني, حامد مولائي مقدم, معين رمضان پور بهجردي (1393).، دومين كنگره بين المللي سازه، معماري و توسعه شهري، تبريز

31. تاثير محل و ابعاد بازشوي جان تيرهاي عميق روي نحوه آرماتور گذاري

رضا مرشد, مينا نيك فرجام (1393).، ششمين كنفرانس ملي ساليانه بتن ايران، تهران

32. پيشنهاد مدل خرپايي مناسبديوار برشي با بازشو مياني با توجه به انرژي كرنشي كمينه

رضا مرشد, نيما باقدم, محمد كمال الديني عزآبادي (1393).، ششمين كنفرانس ملي ساليانه بتن ايران، تهران

33. طراحي پايه پل به روش خرپايي

رضا مرشد, سيما صالحي, معصومه سپهري نيا (1393).، اولين همايش ملي معماري عمران و محيط زيست شهري، همدان

34. ارائه مدل دال بتن آرمه تحت بار ضربه به روش المان محدود

رضا مرشد, عليرضا عموسلطاني, داوود مستوفي نژاد (1393).، اولين كنفرانس ملي علوم مهندسي، ايده هاي نو، تنكابن

35. بررسي عملكردي ساختمان هاي بتن مسلح مجهز شده به ميراگر فلزي تي ايدس

محمدسجاد زارعيان بغدادآبادي, رضا مرشد, عبدالله حسيني (1393).، هشتمين كنگره مل ي مهندسي عمران، بابل

36. بررسي روابط تعيين حداكثر بيش فشار جبهه موج انفجار در بارگذاري انفجاري سازه ها

رضا مرشد, حسين سيف اللهي (1393).، نخستين كنفرانس منطقه اي سازه هاي امن، تربت حيدريه

37. بررسي تاثير دانه بندي بر خواص رفتاري ملات تازه خودمتراكم

رضا مرشد, اميرحسين شفيعي اردستاني, مهدي خدادادسريزدي (1392).، دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، اصفهان

38. بررسي رفتار لرزه اي ساختمان هاي پانلي 6 طبقه با روش پوش اور

رضا مرشد, حميدرضا شريفيا, محمدرضا شريفيا (1392).، اولين همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين، كرج

39. بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي پانلي 4 طبقه

رضا مرشد, حميدرضا شريفيا, اميد رضايي فر (1392).، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، تبريز

40. مطالعه و بررسي خواص بتن خود متراكم نسل جديد بتن و مقايسه آن با بتن معمولي

رضا مرشد, اميرحسين شفيعي اردستاني (1392).، اولين همايش سالانه ملي ساختمان آينده، ساري

41. بررسي و مقايسه توليد و بكار گيري بتن خود متراكم و بتن معمولي در سازه هبتني با تكيه بر رويكرد توسعه پايدار

رضا مرشد, اميرحسين شفيعي اردستاني (1392).، اولين كنفرانس ملي بناي ماندگار، مشهد

42. مطالعه و بررسي اقتصادي توليد و اجراي بتن خود متراكم و بتن معمولي در سازه هاي بتن آرمه با هدف تو سعه پايدار

رضا مرشد, اميرحسين شفيعي اردستاني (1392).، دومين همايش ملي اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي، اصفهان

43. تاثير ذرات نانو سيليس بر مقاومت فشاري بتن پودري واكنش پذير اليافي

حسينعلي رحيمي بندرآبادي, فرهاد كشاورزيان, رضا مرشد (1392).، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، زاهدان

44. مطالعه و بررسي خصوصيات بتن خود متراكم در فاز خميري بااستفاده ازتفسير روشهاي آزمايشگاهي

اميرحسين شفيعي اردستاني, رضا مرشد, مهدي خدادادسريزدي (1392).، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، زاهدان

45. بررسي اندازه حداكثر اسمي سبكدانه روي مقاومت پيوستگي ميلگرد با بتن سبك سازه اي حاوي ميكرو سيليس

حسن صابري حسين آباد, رضا مرشد (1392).، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، زاهدان

46. تاثير المان نوين شكل پذير در بهبود رفتار لرزه اي ساختمان فولادي كوتاه مرتبه

رضا مرشد, بهروز احمدي ندوشن, صالح قمصري اصفهاني (1392).، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، زاهدان

47. بررسي اثر ميكرو سيليس بر روي خواص مكانيكي بتن سبكدانه حاوي ليكا سازه اي

رضا مرشد, حسن صابري حسين آباد (1392).، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، زاهدان

48. بررسي اثر ميكرو سيليس روي مقاومت پيوستگي بتن سبكدانه سازه اي

رضا مرشد, حسن صابري حسين آباد (1391).، پانزدهمين همايش ساليانه بتن و زلزله، تهران

49. بررسي ميزان كاهش نفوذ پذيري و افزايش مقاومت به خوردگي بتن با استفاده از مقادير مختلف نانو ذرات سيليس

مسعود مشرفي فر, رضا مرشد, امين حكيمي زاده, يعقوب كلانتري, سيد سعيد گجراتي, حميد رضا شبانيان (1389).، اولين كنفرانس ملي علوم و فناوري نانو، يزد