دسترسی سریع
محمد‌رضا مشرفی‌فر

محمد‌رضا مشرفی‌فر

استادیار، گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۷دانشگاه شهید بهشتیزمین‌شناسی (تکتونیک)
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه شهید بهشتیزمین‌شناسی (تکتونیک)
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه شهید باهنر کرمانزمین‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13891398دانشگاه یزدمدیر گروه زمین‌شناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
زمین‌شناسی ساختمانی
زمین‌شناسی ایران
برداشت زمین‌شناسی
کارتوگرافی و عکس‌های هوایی
زمین‌شناسی مهندسی محیط زیست

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تكتونيك
زمين شناسي ساختماني
زمين شناسي مهندسي ( سد ، تونل، لندفيل ، زلزله ، سبكدانه ها

اطلاعات تماس

moshrefy [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/moshrefy/fa ساختمان پردیس علوم،‌ گروه زمین‌شناسی
31232651 38210644