دسترسی سریع
سید محمد مشتاقیون

سید محمد مشتاقیون

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۸۰دانشگاه شیرازریاضی محض
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۴دانشگاه تهرانریاضی محض
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۱) علوم پایه دور هشتم هیئت ممیزه
13951397دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
13901395دانشگاه یزدمدیر گروه ریاضی محض

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحثی در دنباله‌ها سری‌ها و جمع‌پذیری
مباحثی در آنالیز تابعی
مباحثی در نظریه عملگرها
آنالیز حقیقی
آنالیز تابعی
نظریه عملگرها
آنالیز ریاضی ۱ و ۲
مبانی آنالیز ریاضی
مبانی علوم ریاضی
توپولوژی عمومی
توابع مختلط
ریاضی عمومی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
خاصيت نقطه ثابت و ساختار نرمال فضاهاي باناخ و فضاهاي عملگري
خاصيت شور دوگان زيرفضاهاي فضاي توابع پيوسته
آناليز فوريه و نظريه قابها
ضرب داخلي تابع مقدار روي فضاهاي تابعي و خواص عملگري آن

اطلاعات تماس

moshtagh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/moshtagh ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۱
31232710 38210695
اتاق مجازی