لینک های ضروری
سید محمد مشتاقیون
دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۸۰دانشگاه شیرازریاضی محض
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۴دانشگاه تهرانریاضی محض
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
13951397دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
13901395دانشگاه یزدمدیر گروه ریاضی محض

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضی عمومی
توابع مختلط
توپولوژی عمومی
مبانی علوم ریاضی
مبانی آنالیز ریاضی
آنالیز ریاضی ۱ و ۲
نظریه عملگرها
آنالیز تابعی
آنالیز حقیقی
مباحثی در نظریه عملگرها
مباحثی در آنالیز تابعی
مباحثی در دنباله‌ها سری‌ها و جمع‌پذیری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه نقطه ثابت
هندسه فضاهای باناخ
نظریه عملگرها
آنالیز تابعی

اطلاعات تماس

moshtagh [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/moshtagh
https://pws.yazd.ac.ir/moshtagh ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۱
۳۱۲۳۲۷۱۰ ۳۸۲۱۰۶۴۴