لینک های ضروری
سید محمد مشتاقیون

سید محمد مشتاقیون

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۸۰دانشگاه شیرازریاضی محض
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۴دانشگاه تهرانریاضی محض
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
13951397دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
13901395دانشگاه یزدمدیر گروه ریاضی محض

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحثی در دنباله‌ها سری‌ها و جمع‌پذیری
مباحثی در آنالیز تابعی
مباحثی در نظریه عملگرها
آنالیز حقیقی
آنالیز تابعی
نظریه عملگرها
آنالیز ریاضی ۱ و ۲
مبانی آنالیز ریاضی
مبانی علوم ریاضی
توپولوژی عمومی
توابع مختلط
ریاضی عمومی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آنالیز تابعی
نظریه عملگرها
هندسه فضاهای باناخ
نظریه نقطه ثابت

اطلاعات تماس

moshtagh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/moshtagh ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۱
31232710 38210695