دسترسی سریع
اصغر مصلح‌آرانی

اصغر مصلح‌آرانی

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۵دانشگاه لایدن هلنداکولوژی گیاهی
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه خوارزمیاکولوژی- سیستماتیک گیاهی
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه شهید بهشتیعلوم گیاهی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
13911395دانشگاه یزدرئیس دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
13881390دانشگاه یزدمعاون دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
13861388دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست
13751378دانشگاه یزدمعاون دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
گیاه‌شناسی ۱ و ۲
شناسایی گیاهان مرتعی ۱ و ۲
سیستماتیک ۱ و ۲
گیاه‌شناسی عمومی
تشریح و مورفولوژی گیاهی
بهره‌برداری از محصولات فرعی مراتع
اکوفیزیولوژی (کارشناسی ارشد)
نقشه‌های گیاهی (کارشناسی ارشد)
اکولوژی پیشرفته (دکتری)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اكوفيزيولوژي گياهان
باكتريها و نقش آنها در بهبود رشد گياهان
گياهان دارويي
آبياري زيرسطحي

اطلاعات تماس

amosleh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/amosleh ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31232802 38210312
اتاق مجازی