لینک های ضروری
علی مصطفایی‌پور (یک درصد دانشمند برتر جهان )
دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. اولویت بندی شهرهای استان یزد جهت به کارگیری انرژی خورشیدی ()