لینک های ضروری
سید اکبر مصطفوی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. مدل­­سازي پيش­بيني مصرف آب مشتركين خانگي شهر يزد با تكنيك­هاي داده­كاوي و آماري (1398/04/22)

2. تدوين معماري تطبيقي و برنامه توسعه فناوري اطلاعات شركت برق منطقه اي يزد (1398/03/22)

3. تدوين معماري سازماني سرويس گراي شهرداري يزد (1397/10/04)

4. طرح پژوهشي تدوين معماري سازماني سرويس گراي شهرداري يزد (1397/09/18)

5. خدمات مشاوره در امور دولت الكترونيك و هوشمندسازي (1397/07/03)

6. بررسي روشها و تدابير ارتقا دانش امنيت سايبري دانشجويان دانشگاه يزد (1397/02/01)

7. ارائه خدمات مشاوره پژوهشي در حوزه امن سازي پرتال هاي سازماني و كشف آسيب پذيري هاي سيستم هاي مديريت محتوا (1394/03/30)